Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 95 تا 106)

کلید واژه های ماشینی : سبکهای مقابله با استرس ورزشی، مقیاس سبکهای مقابله با استرس، همسانی درونی مقیاس سبکهای مقابله، بهزیستی روان‌شناختی و درماندگی روان‌شناختی، استرس ورزشی براساس ضرایب همبستگی، ورزشکاران، روانی، ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس سبکهای مقابله، پیش‌بین مقیاس سبکهای مقابله، روایی

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس سبکهای مقابه با استرس ورزشی شامل همسانی درونی، پایایی بازآزمایی، روایی محتوایی، روایی همزمان و روایی پیش بین در نمونه ای از ورزشکاران. 144 ورزشکار داوطلب (103 پسر، 41 دختر) با تکمیل «مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی» و «مقیاس سلامت روانی» و مربیان ورزشکاران با تکمیل «مقیاس موفقیت ورزشی» در این پژوهش شرکت کردند. همسانی درونی مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی بر حسب ضریب آلفای کرونباخ و پایایی بازآزمایی آن بر اساس نتایج دو بار اجرای آزمون در مورد نمونه ای از ورزشکاران محاسبه و تایید شد. روایی محتوایی مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی بر اساس داروی 10 متخصص روان شناس بررسی و ضرایب توافق کندال در سبکهای مقابله رویاوری و اجتنابی تایید شد. روایی همزمان و پیش بین مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی براساس ضرایب همبستگی نمره های ورزشکاران در سبکهای مقابله رویاوری و اجتنابی با نمره های آنها در زیر مقیاسهای بهزیستی روان شناختی، درماندگی روان شناختی، و موفقیت ورزشی بررسی و تایید شد. براساس نتایج این پژوهش، مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی ابزاری معتبر است و می توات از آن در پژوهشهای مربوط به سبکهای مقابله در زمینه فعالیتها و هدفهای ورزش حرفه ای استفاده کرد.

خلاصه ماشینی: "روایی روایی محتوایی مقیاس سبکهای مقابله با استرس‌ ورزشی براساس داوری 10 نفر از متخصصان‌ روان‌شناسی بررسی و ضرایب توافق کندال برای‌ زیر مقیاسهای سبک مقابلهء رویاوری و سبک مقابلهء اجتنابی به ترتیب 60/0 و 68/0 محاسبه شد(جدول 2). ضرایب توافق کندال بین نمره‌های 10 داور در مورد زیر مقیاسهای سبکهای مقابله با استرس ورزشی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) روایی همزمان مقیاس سبکهای مقابله با استرس‌ ورزشی از طریق اجرای همزمان مقیاس سلامت‌ روانی در مورد آزمودنیها محاسبه شد. ضرایب همبستگی پیرسون بین نمره‌های‌ ورزشکاران در سبکهای مقابلهء رویاوری و اجتنابی با سلامت روانی و موفقیت ورزشی برای بررسی روایی‌ همزمان مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) *01/0- p روایی پیش‌بین مقیاس سبکهای مقابله با استرس‌ ورزشی از طریق تحلیل تأثیر سبکهای مقابله بر موفقیت ورزشی بررسی شد. پایایی بازآزمایی مقیاس برحسب محاسبهء ضرایب همبستگی بین نمره‌های ورزشکاران در دو نوبت با فاصلهء 2 تا 4 هفته در سبکهای مقابلهء رویاوری و اجتنابی در سطح 001/0> p معنادار محاسبه شد. داوری متخصصان روایی محتوایی مقیاس‌ سبکهای مقابله با استرس ورزشی را در سبکهای مقابلهء رویاوری و اجتنابی تأیید کرد. ضرایب همبستگی میانگین‌ نمره‌های ورزشکاران در زیر مقیاسهای سبکهای‌ مقابلهء رویاوری و اجتنابی با زیر مقیاسهای‌ بهزیستی روان‌شناختی و درماندگی روان‌شناختی در سطح 001/0> p معنادار بود. پیش‌بینی موفقیت‌ ورزشی آزمودنیها براساس سبکهای مقابلهء رویاوری و اجتنابی به ترتیب در دو جهت منفی و مثبت نیز نشان داد مقیاس سبکهای مقابله با استرس‌ ورزشی از روایی پیش‌بین برخوردار است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.