Skip to main content
فهرست مقالات

تعین معنای متن از نگاه هرمنوتیک و علم اصول

نویسنده: ؛

کلیدواژه ها : فهم متن ،مراد موءلف ،هرمنوتیک رمانتیک ،هرمنوتیک فلسفی ،هرمنوتیک هرش ،هرمنوتیک ریکور ،علم اصول

کلید واژه های ماشینی : حجیت ظهور متن ،کشف مراد موءلف ،موءلف ،تعین معنای متن ،مراد موءلف ،ریکور ،فهم متن ،معنای متن ،تعین معنا ،نیت موءلف ،موءلف در فهم متن ،حجیت ظهور ،قصد و نیت موءلف ،عدم تعین معنا ،قصد موءلف ،معنایی ،اراده متکلم ،کشف اراده متکلم ،تعین معنا در متن ،عدم تعین معنای متن ،معنای مراد موءلف ،موءلف در فهم ،متکلم و موءلف ،قصد و نیت ،متن از موءلف ،علقه وضعیه ،تفسیر متن ،دیدگاه ریکور ،مراد موءلف و متکلم ،کشف مراد متکلم

این نوشتار به گزارش، بررسی و سنجش دیدگاه‌های هرمنوتیست‌ها و عالمان اصول در مبحث تعین معنای متن می‌پردازد. سعی بر آن بوده است تا ضمن بررسی اجمالی‌دیدگاه‌ها به مبانی و بنیان‌های تفکرات مطرح در این زمینه اشاره شود تا امکان سنجش و ارزیابی هر چه بیشتری را برای خوانندگان فراهم آورد. مباحثی نظیر چیستی فهم متن، توجه به حیث اکتشافی آن نسبت به مراد موءلف و امکان آن، امکان سوء فهم و اعتبارسنجی فهم‌ها از مهم‌ترین مسائلی است که در این باب مطرح است. به‌طور کلی منظرهای موجود در این باب را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول، دیدگاه‌هایی هستند که به‌رغم اختلاف نظرهای موجود در بین‌شان متن را دارای‌معنایی بنیادین، یگانه و متعین و کاشف از قصد و نیت و مراد موءلف می‌دانند. دومین دسته، قائل به عدم تعین معنا در متن بوده و بر آنند که متن، معنای بنیادی، ثابت، معین و یگانه‌ای ندارد و حامل بی‌نهایت معانی است. در میان این طیف، دو گرایش عمده وجود دارد که البته به‌رغم قول به عدم تعین معنای متن، نتایج مختلفی را به دست داده‌اند. و بالاخره سومین دیدگاه بر آن است که معنای متن نه کاملا متعین و نه به‌طور کلی غیرمتعین است؛ یعنی به‌رغم اینکه متن، معنای یگانه‌ای ندارد، اما این‌گونه هم نیست که از قابلیت پذیرش معانی بی‌نهایت برخوردار باشد.

صفحه:
از 54 تا 100