Skip to main content
فهرست مقالات

«تناسخ و کرمه»

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : تناسخ ،کرمه ،دین ،روح ،تناسخ و کرمه ،قانون کرمه ،هندی ،مرگ ،اوپانیشاد ،عقیده ،خدا ،فکر تناسخ ،تاریخ ،قانون کرمه در دین سیک ،کرمن ،بدن ،دین بودایی ،اندیشهء تناسخ ،اسلام ،نظریهء کرمه ،تناسخ ارواح ،دین مانی فکر تناسخ ،اعتقاد ،انسان ،نظریهء کرمه در ادیان هند ،کردار ،dibI ،تفسیر قانون کرمه و تناسخ ،عقیده به تناسخ ،یونانی

خلاصه ماشینی:

"«تناسخ و کرمه» بیان معنا و سیر تاریخی آن دکتر همایون همتی‌ بخش دوم‌ تناسخ و قانون کرمه در دین سیک نانک(بنیانگذار دین سیک)به پیروی از هندوان به انتقال روح‌ ( noitargimsnarT )و دیگر قضایا که متفرع بر آن است قایل شده و«قانون کارما» را تصدیق کرده به شاگردان خود وصیت کرده که اگر دوره حرکت در گردونهء ولادت‌ و مرگ پیاپی را بر خود طولانی نمی‌خواهند،باید که از یاد حق غافل نمانند و هر چه که از خدا دوری جویند قشر کار ما بر رخسارهء روح آنها بسته خواهد شد. (62) در مورد اینکه آیا در ادیان ژرمنی فکر تناسخ وجود داشته یا نه شواهد و مدارک‌ بسیار کمی در دست است که برای اثبات این امر کفایت نمی‌کند و نیاز به‌ بررسی‌ها و دسترسی به مدارک بیشتری دارد. عبد الکریم شهرستانی صاحب کتاب مشهور«الملل و النحل»-که به فرقه‌شناسی و تاریخ عقاید کلامی اختصاص دارد-در یکی از فصول‌ پایانی کتابش بحثی دربارهء تناسخیه مطرح ساخته و می‌گوید:«و گروه تناسخیه از ایشان به تناسخ ارواح در بدنها قایل شدند و به انتقال روح از شخصی به شخصی، و گفتند که هر چه از راحت و نعمت،محنت و مشقت‌[به انسان‌]رسد،جزای فعلی‌ است که در آن بدن دیگر به هم رسانیده بود از نیکی و بدی. او همچنین می‌گوید:«در کتاب‌ دانیال نیز عقیدهء تناسخ وجود داشته است»(95)سپس می‌افزاید:«اما اهل تناسخ‌ در دولت اسلام از بیانیه و خطابیه و راوندیه از رافضیان حلولی هستند که قایل به‌ تناسخ روح خدا در امامان شدند و نخستین کسانی که این گمراهی را بر زبان‌ آوردند،سبائیه از رافضیه بودند و گفتند علی خدا شد بدان گاه که روح خدایی به‌ وی اندر آمد»."

صفحه:
از 24 تا 28