Skip to main content
فهرست مقالات

بیانی برای بیان دیگر

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"به طوری که اگر بخواهیم مفهوم این بیت را به‌ طور منفرد بیان کنیم این گونه خواهیم داشت:توحید گوی او نه‌[تنها]بنی آدم‌اند و بس،[بل که‌]هر بلبلی‌ که بر شاخسار زمزمه کرد[یا زمزمه می‌کند،نیز توحید گوی اوست‌]چرا سعدی در اینجا زبان را از صورت اصلی آن به صورتی دیگر تبدیل کرده است؟ صد البته به خاطر همان فراروی در زبان است و نیز برای آفرینش و نوزایی آن. «آن»حافظ در بیت زیر در همین مجموعه قرار دارد: «از بتان«آن»طلب ار حسن شناسی ای دل‌ کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود» حافظ حتی در بیت مشهورتری این کلمه را-که به‌ نام خود او ثبت شده است-همراه با ضمیر اشارهء«آن» به صورت جناس به کار برده است: «شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد بندهء طلعت آن باش که آنی دارد» مولانا نیز در یکی از غزلهایش،از کلماتی بهره می‌برد که خاص خود او هستند و نشانگر بیانی برای بیان دیگر به شمار می‌روند."

صفحه:
از 32 تا 33