Skip to main content
فهرست مقالات

ادبیات اسلواک

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : اسلواک ،ادبی ،ادبیات اسلواک ،ادبیات ،رمانهای ،شعر ،اسلواکی ،شاعر ،رمانتیسم ،چک ،قصه‌های ،رمانتیک ،نسل ،سوژه‌های ،ادبیات رمانتیسم اسلواک با نام ،ادبیات هنری اسلواک رشد ،افسانه‌های ،رمانتیسم در ادبیات اسلواک ،زبان ،جنگ ،چک و اسلواک ،فرهنگ ،جمهوری اسلواک ،هنری ،شعر اسلواک ،آثار ادبی اومانیسم اسلواک ،رشد ،نسل جوانتر ،ادبیات قرون وسطای اسلواک ،ادبیات اسلواک به شمار

خلاصه ماشینی:

"فعالیتهای کولار در جمع‌آوری ادبیات مردمی اسلواک و آوازهای ملی مردمی به ثمر نشست‌ (جلد اول 1834؛جلد دوم 1835) آنها بر اساس تعقل روشنگرانه،فرهنگ‌ مردم را بیان فرهنگ معنوی و مادی‌ توده‌های مردمی می‌پنداشتند و این‌ برخلاف رمانتیسم است که فولکلور را بیان هنری نبوغ خلاق ملت می‌داند. با این حال،آثار آنها دسترسی به این‌ جنبهء خلاقیت اسلواک را برای نسل‌ رومانتیک بعدی امکانپذیر کرد و بدین‌ گونه ادبیات هنری اسلواک رشد بیشتری یافت. شخصیتهای‌ برجسته‌ای که در این نسل بودند سبب‌ شدند که اساس فعالیت عمومی رو به‌ رشد اسلواک در حوزه‌های سیاسی، علوم اجتماعی،ژورنالیسم و فرهنگ‌ پایه‌ریزی شود. در دوره نئوکلاسیک، اشعار عامیانه بیشتر جمع‌آوری می‌شد، اما مؤلفان رمانتیک وقت خود را به طور عمده وقف قصه‌های تخیلی کردند و مهمترین مجموعه‌های قصه و رمانها به‌ قلم مهمترین نویسندگان رمانتیک‌ جمع‌آوری،بازنویسی یا بازسازی شد. در سال‌ 1881 هوربان واجانسکی‌ ) razotevS nabruH yksnajaV ( شاعر و رمان نویس،اولین شمارهء مجله‌ ماهیانه«اسلونسک پوهلادی»(8)را که‌ سخنگوی نسل جدید پیرو رئالیزم به‌ شمار می‌رفت،منتشر کرد که گامی‌ برای کیفی کردن وضعیت ادبی جدید بود. این مرحلهء گسترش رئالیزم،مرحله‌ ساخت و اساس قصه مدرن اسلواک به‌ شمار می‌رود که همراه با بزرگانی چون‌ کوکوسین،واجانسکی،و هویئز دوستاو،تعدادی از نویسندگان کم‌ اهمیت وارد صحنهء ادبی شدند؛از جمله کسانی چون ای. افزون بر آن‌ هر چند که محدوده امکانات خلاقش‌ بعد از کودتای کمونیستی 1948 رخ‌ داد،حتی تحت آن شرایط نیز کم و بیش شخصیت مستقل خود را حفظ کرد و امروزه تصویری چون تصویر ادبیات اروپای مدرن دارد."

صفحه:
از 93 تا 95