Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه هویت در پایان نامه های دانشجویی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 81 تا 98)

کلید واژه های ماشینی : هویت ،علوم سیاسی و روابط بین‌الملل ،پایان‌نامه ،اطلاعات ،دکتری رشته‌های علوم سیاسی ،اجتماعی ،روابط بین‌الملل دانشگاه‌های دولتی ،دانشجویان ،پژوهش ،عناوین پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی‌ارشد ،هویت‌ساز ،پایان‌نامه‌های دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد ،عنوان پایان‌نامه ،کارشناسی‌ارشد و دکتری رشته‌های علوم ،مؤلفه‌های هویت‌ساز ،برون‌دادهای هویتی ،مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری علوم ،دکتری علوم سیاسی ،پایان‌نامه‌های رشته‌های علوم سیاسی ،استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه ،دانشگاه ،دانشگاه‌های دولتی شهر تهران ،موضوع ،مقطع کارشناسی‌ارشد ،کارکرد ،موضوع هویت ،هویت ملی ،مدل مفهومی ،هویت در پایان‌نامه‌های دانش‌جویی ،عنوان پایان‌نامه به برون‌دادهای هویتی

با درک اهمیت و جایگاه «هویت» در مناسبات اجتماعی و تعاملات گروهی و با توجه به موقعیت بین رشته ای این مفهوم، این پژوهش درصدد است تا جایگاه موضوع و مفهوم هویت را در عناوین پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه های دولتی شهر تهران، در قالب بررسی کمی و استقرایی، مورد شناسایی قرار دهد و از این رو، به این پرسش اساسی می پردازد که چه تعداد از پایان نامه های دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه های دولتی شهر تهران، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، موضوع هویت را در عناوین و در دستور مطالعات خود داشته اند؟ در انجام این پژوهش، از روش و تکنیک تحلیل محتوا و در جمع آوری اطلاعات، از تمام شماری از 700 عنوان پایان نامه از 8 دانشگاه و مرکز آموزشی دولتی مستقر در شهر تهران استفاده شده و برای فهم بهتر موضوع، از دو مدل مفهومی بهره گرفته شده است. در مدل مفهومی اول، هویت به مثابه متغیری وابسته و متاثر از عناصر و مولفه های هویت ساز اعم از محیط داخلی و خارجی و در مدل مفهومی دوم، هویت به عنوان متغیری مستقل با طیف وسیعی از کارکردها و برون دادهای هویتی مورد توجه قرار گرفت. به کارگیری مفهومی موسع از هویت، منتج به این جمع بندی شد که حدود 40 درصد از پایان نامه ها، کم و بیش، موضوع هویت را در دستور کار خویش داشته اند. در برداشت مضیق و معطوف به صرف واژه «هویت»، تنها 6 عنوان پایان نامه و قریب به یک درصد از مفهوم مذکور بهره گرفته اند.

خلاصه ماشینی:

"ir کیده: {IBبا درک اهمیت و جایگاه«هویت»در مناسبات اجتماعی و تعاملات گروهیو با توجه به موقعیت بین رشته‌ای این مفهوم،این پژوهش درصدد است تاجایگاه موضوع و مفهوم هویت را در عناوین پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسیارشد و دکتری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه‌های دولتی شهرتهران،در قالب بررسی کمی و استقرایی،مورد شناسایی قرار دهد و ازاین‌رو،به این پرسش اساسی می‌پردازد که چه تعداد از پایان‌نامه‌هایدانشجویی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های علوم سیاسی و روابطبین‌الملل دانشگاه‌های دولتی شهر تهران،به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم،موضوع هویت را در عناوین و در دستور مطالعات خود داشته‌اند؟ در انجام این پژوهش،از روش و تکنیک تحلیل محتوا و در جمع‌آوریاطلاعات،از تمام‌شماری از 700 عنوان پایان‌نامه از 8 دانشگاه و مرکزآموزشی دولتی مستقر در شهر تهران استفاده شده و برای فهم بهترموضوع،از دو مدل مفهومی بهره گرفته شده است. علاوه بر نکات فوق که در ترسیم و تدوین مدل مفهومی اول به عنوان«منابع ومؤلفه‌های هویت‌ساز»مؤثر بوده است،توجه به این نکته ضروری است که منابع ومؤلفه‌های هویت‌ساز و تأثیرگذار بر هویت‌ها فراوانند و رشته علوم سیاسی و روابطبین‌الملل،به عنوان رشته‌هایی که از ابزار و روش خاصی برخوردار نبوده و از ابزارها وروش‌های پژوهشی رشته‌های دیگر در تحقیقات و مطالعات خود سود می‌جویند،بهسهم هر یک از منابع و مؤلفه‌ها،که بعضا برابر نیستند و در گذر زمان کم و زیاد فردی دانسته و بر ویژگی‌های شخصیتی و احساس فرد تأکید دارند و احساس«تمایز»،«تداوم»و«استقلال»را موضوعی شخصی و محصول تجربۀ انفرادی قلمداد می‌نمایند(گل محمدی،1380:14)،جامعه‌شناسان به جای سطح تحلیل فردی و روان‌شناختی،سطح اجتماعی را مبنای مطالعات و پژوهش‌های خود از جمله در موضوع هویت قرارمی‌دهند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.