Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه دیدگاه ورزشکاران، مربیان، و صاحب نظران در مورد راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیک کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (14 صفحه - از 17 تا 30)

کلیدواژه ها : ایران ،پیشرفت ،ورزش قهرمانی ،ژیمناستیک

کلید واژه های ماشینی : راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیک ،پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیک کشور ،قهرمانی ورزش ژیمناستیک کشور ،ورزش ،پیشرفت بعد قهرمانی ورزش ،ورزشکاران ،قهرمانی ورزش ژیمناستیک کشور اختلاف ،ورزش ژیمناستیک کشور اختلاف معناداری ،ورزش ژیمناستیک کشور به‌ترتیب اهمیت ،مربیان ،راهکارهای پیشرفت بعد قهرمانی ورزش ،مورد راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی ،دیدگاه جامعهء ورزش ژیمناستیک کشور ،راه‌کار برتر گروه ،قهرمانی ورزش ژیمناستیک کشور عنوان ،ژیمناستیک کشور اختلاف معناداری وجود ،مورد راهکارهای پیشرفت بعد قهرمانی ،دیدگاه ،ارتقای سطح دانش علمی ،مورد پیشرفت بعد قهرمانی ورزش ،دیدگاه ورزشکاران ،سطح دانش علمی و فنی ،فدراسیون ژیمناستیک ،جامعهء ورزش ژیمناستیک کشور مؤثرترین ،بررسی راهکارهای توسعهء ژیمناستیک کشور ،تخصصی ،صاحب‌نظران ،جامعهء ورزش ژیمناستیک کشور بررسی ،متغیرهای گروه ،تحقیق

هدف از انجام این پژوهش عبارت است از مقایسهء دیدگاه ورزشکاران،مربیان و صاحب‌نظران در مورد راهکارهای پیشرفت بعد قهرمانی ورزش ژیمناستیک کشور.نمونهء آماری این تحقیق را 24 نفر از ورزشکاران‌ تیم ملی،80 نفر از مربیان،و 97 نفر از صاحب‌نظران تشکیل دادند که جمعا 201 نفر بودند.ابزار اندازه‌گیری‌ پرسشنامه‌ای محقق ساخته( a-0/89 )است شامل 37 سؤال از نوع بسته.متغیرهای تحقیق عبارت بودند از 35 مورد(ارتقای سطح دانش علمی و فنی مربیان،استعدادیابی به روش علمی و تخصصی،تجهیز کامل سالنها به امکانات تخصصی و کمک آموزشی،حمایت سازمان تربیت‌بدنی و کمیتهء ملی المپیک و...)که در قالب‌ هفت گروه براساس تحلیل عاملی طبقه‌بندی گردید.تجزیه و تحلیل آماری داده‌های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی،آزمون تحلیل واریانس یک طرفه،و آزمون تعقیبی توکی به دست آمد.یافته‌های تحقیق نشان داد هر سه گروه ورزشکاران،مربیان،و صاحب‌نظران مشترکا در بین متغیرهای گروههای هفت‌گانهء این تحقیق‌ متغیرهای گروه سوم(ارتقای سطح دانش علمی و فنی مربیان،کنترل و نظارت بر فعالیت مربیان،استعدادیابی‌ نوآموزان به روش علمی و تخصصی،افزایش تأسیسات و سالنهای مختص ژیمناستیک و تجهیز کامل سالنها به امکانات تخصصی و کمک آموزشی)را مهم‌ترین عوامل در پیشرفت بعد قهرمانی ورزش ژیمناستیک‌ کشور عنوان کرده‌اند.فرضیه‌های تحقیق نشان داد بین متغیرهای گروههای هفت‌گانه،دیدگاه هر سه گروه‌ ورزشکاران،مربیان،و صاحب‌نظران تنها در مورد نقش متغیرهای گروه دوم(حمایت معنوی مربیان،حمایت‌ معنوی ورزشکاران،بهره‌گیری از افراد متخصص و تحصیلکردهء رشتهء تربیت‌بدنی...)مشابه بوده است.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های تحقیق نشان داد هر سه گروه ورزشکاران،مربیان،و صاحب‌نظران مشترکا در بین متغیرهای گروههای هفت‌گانهء این تحقیق‌ متغیرهای گروه سوم(ارتقای سطح دانش علمی و فنی مربیان،کنترل و نظارت بر فعالیت مربیان،استعدادیابی‌ نوآموزان به روش علمی و تخصصی،افزایش تأسیسات و سالنهای مختص ژیمناستیک و تجهیز کامل سالنها به امکانات تخصصی و کمک آموزشی)را مهم‌ترین عوامل در پیشرفت بعد قهرمانی ورزش ژیمناستیک‌ کشور عنوان کرده‌اند. با توجه به‌ اینکه سطح معنادار 05/0 انتخاب شده است و احتمال‌ پذیرش به دست آمده 11/0 بود و بیشتر از 05/0 است‌ ( p<0/05 )،لذا با تکیه بر نتایج به دست آمده‌ می‌توانیم فرض صفر دوم(بین دیدگاه گروههای‌ مورد مطالعه در مورد نقش متغیرهای گروه دوم در پیشرفت بعد قهرمانی ورزش ژیمناستیک کشور اختلاف معناداری وجود ندارد)را بپذیریم و نتیجه‌ می‌گیریم بین دیدگاه سه گروه مورد مطالعه اختلاف‌ معناداری وجود ندارد. با توجه به‌ اینکه سطح معنادار 05/0 انتخاب شده است و احتمال‌ پذیرش به دست آمده برابر صفر و کمتر از 05/0 است‌ p>0/05) )،لذا با تکیه بر نتایج به دست آمده‌ می‌توانیم فرض صفر پنجم(بین دیدگاه گروههای‌ مورد مطالعه در مورد نقش متغیرهای گروه پنجم در پیشرفت بعد قهرمانی ورزش ژیمناستیک کشور اختلاف معناداری وجود ندارد)را رد کنیم و نتیجه‌ می‌گیریم بین دیدگاه مورد بررسی در مورد نقش‌ متغیرهای گروه پنجم در پیشرفت بعد قهرمانی‌ ورزش ژیمناستیک کشور اختلاف معناداری وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.