Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی روند تغییرات ترکیب بدنی و VO2 max و همبستگی بین آنها در پسران 11 - 18 سال

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1386 - شماره 40 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 85 تا 96)

کلیدواژه ها : VO2maxṣBMI ،ترکیب بدنی ،درصد چربی بدن پسران

کلید واژه های ماشینی : وزن کودکان ،کودکان در حال رشد ،مقایسهء روند تغییرات ،میانگین قد کودکان ،روشهای ارزیابی ترکیب بدنی ،کودکان مطالعهء حاضر ،پسران مطالعهء حاضر ،درصد چربی و تغییرات ،سنی ،افزایش وزن ،درصد چربی در کودکان ،تغییرات VO ،مطالعهء حاضر با مطالعات ،افزایش سن ،تغییرات ترکیب ،بدنی ،روند تغییرات ،تغییرات درصد چربی ،روند تغییرات ترکیب ،WHR ،گروههای سنی ،چربی بدن ،VO ،تغییرات ترکیب بدنی ،BMI ،ترکیب بدنی ،درصد چربی ،ترکیب بدن ،درصد چربی بدن ،روند تغییرات ترکیب بدنی

این پژوهش با هدف روند تغییرات ترکیب بدنی و VO2max در پسران 11-18 ساله انجام گرفت. آزمودنیهای این پژوهش شامل 400 پسر 11-18 سال است که به صورت تصادفی انتخاب شدند.ویژگیهای‌ شامل قد،وزن،دور کمر،دور باسن،ضخامت چربی زیر پوستی سه سر بازو و ساق پا اندازه‌گیری و درصد چربی، WHRṣBMI و VO2max آزمودنیها محاسبه شد.تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون‌ روشهای آماری پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند.نتایج نشان داد درصد چربی بدن در گروههای سنی‌ مختلف تفاوت معناداری ندارد( p0/01 ).نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین تغییرات درصد چربی و تغییرات VO2max در پسران 11-18 ساله ارتباط معناداری وجود ندارد( p0/01 ).همچنین بین تغییرات‌ WHR و تغییرات VO2max در پسران 11-18 ساله ارتباط مثبت و معناداری به دست آمد( r-0/71 و p>0/05 ).مقایسهء نتایج این مطالعه با مطالعات انجام شده روی کودکان کشورهای دیگر،وجود تفاوتهای بارز از نظر شاخصهای ترکیب بدن و VO2max در کودکان در حال رشد را خاطر نشان می‌کند و نشان می‌دهد در روشهای ارزیابی ترکیب بدنی در طول این دوران باید به ملاحظات مختلفی توجه کرد که به کارگیری آنها بر دقت و اعتبار روشها تأثیر می‌گذارد.چند نمونه از این موارد بحث شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.