Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارتهای شغلی آنان

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1386 - شماره 40 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 105 تا 114)

کلیدواژه ها : ویژگیهای دموگرافیکی ،ویژگیهای شخصیتی ،مهارت ادراکی ،مهارت انسانی ،مهارت فنی

کلید واژه های ماشینی : ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ،دموگرافیکی مدیران ورزشی ،ویژگی شخصیتی درون‌گرایی مدیران ،ویژگی شخصیتی برون‌گرایی مدیران ،مهارتهای شغلی ،مهارتهای مدیریتی مدیران ورزشی ،ویژگیهای شخصیتی ،ویژگی شخصیتی ،مدیران ورزشی ،رشتهء تحصیلی با مهارت ،ویژگی شخصیتی درون‌گرایی ،دموگرافیکی مدیران ،مهارتهای ادراکی ،درون‌گرایی ،برون‌گرایی ،مدیران با مهارتهای ادراکی ،ویژگی شخصیتی برون‌گرایی ،مهارتهای انسانی ارتباط معنادار ،مهارت فنی ،درون‌گرا ،میزان تحصیلات و سابقهء مدیریت ،سازمانهای ورزشی ،مهارت انسانی ،دموگرافیکی ،شغلی ،رشتهء تحصیلی ،ویژگیهای دموگرافیکی ،مدیران با مهارت ،سابقهء ورزشی ،سابقهء ورزشی رابطه

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی رابطهء بین ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارتهای شغلی آنان در سازمانهای ورزشی به منظور دادن پیشنهادهایی جهت بهسازی مهارتهای مدیریتی‌ مدیران ورزشی و توصیه‌هایی به منظور انتخاب وانتصاب شایستهء مدیران در سازمانهای مختلف ورزشی. بدن منظور از پرسشنامهء شخصیت آیزنک برای تعیین ویژگی شخصیتی(برون‌گرایی و درون‌گرایی)مدیران‌ و پرسشنامهء محقق ساخته برای مهارتهای سه‌گانهء مدیریتی(ادارکی،انسانی و فنی)استفاده شد.روایی‌ پرسشنامه با نظرخواهی از صاحبنظران و با استفاده از همسانی درونی به دست آمد و پایایی آن از طریق آلفای‌ کرونباخ به میزان 84/0 است.نمونهء آماری آن متشکل از 86 نفر از مدیران ورزشی بود که از طریق نمونه‌گیری‌ تصادفی طبقه‌ای از بین تمامی مدیران در سازمانها،هیئتها و انجمنهای ورزشی شهر اصفهان انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد ویژگی شخصیتی درون‌گرایی مدیران با مهارتهای ادراکی و فنی ارتباط معنادار دارد ( p->0/05ṣr-0/494 ).ویژگی شخصیتی برون‌گرایی مدیران نیز با مهارتهای انسانی ارتباط معنادار دارد ( p->0/05ṣr-0/386 ).متغیرهای دموگرافی مدیران مثل سن،جنسیت،سابقهء مدیریت،وضعیت‌ تأهل،و سابقهء ورزشی رابطه معناداری با مهارت انسانی ندارند.اما میزان تحصیلات و سابقهء مدیریت یا مهارتهای ادراکی( p->0/05ṣr-0/494 )و سابقهء ورزشی و رشتهء تحصیلی با مهارتهای فنی( p->0/05ṣR-0/373 ) رابطهء معنادار دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.