Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارتهای شغلی آنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 105 تا 114)

کلیدواژه ها : ویژگیهای شخصیتی ،مهارت انسانی ،مهارت ادراکی ،ویژگیهای دموگرافیکی ،مهارت فنی

کلید واژه های ماشینی : مدیران ،ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ،مهارت ،دموگرافیکی مدیران ورزشی ،مدیران ورزشی ،رابطه ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیکی ،ویژگی شخصیتی درون‌گرایی مدیران ،ویژگی شخصیتی برون‌گرایی مدیران ،بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی ،درون‌گرایی ،مدیریت ،مهارتهای مدیریتی مدیران ورزشی ،ویژگی شخصیتی ،برون‌گرایی ،سابقهء ورزشی و رشتهء تحصیلی ،شغلی ،کارکنان ،ویژگی شخصیتی درون‌گرایی مدیران ورزشی ،سابقهء ورزشی رابطه معناداری ،مهارتهای انسانی ارتباط معنادار ،سازمانهای ورزشی ،سازمانهای ،میزان تحصیلات و سابقهء مدیریت ،جهت بهسازی مهارتهای مدیریتی مدیران ،برون‌گرایی مدیران با مهارتهای انسانی ،روابط ،مهارتهای شغلی ،سابقهء ورزشی ،مهارت فنی ،ویژگیهای دموگرافیکی مدیران ورزشی

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی رابطهء بین ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارتهای شغلی آنان در سازمانهای ورزشی به منظور دادن پیشنهادهایی جهت بهسازی مهارتهای مدیریتی‌ مدیران ورزشی و توصیه‌هایی به منظور انتخاب وانتصاب شایستهء مدیران در سازمانهای مختلف ورزشی. بدن منظور از پرسشنامهء شخصیت آیزنک برای تعیین ویژگی شخصیتی(برون‌گرایی و درون‌گرایی)مدیران‌ و پرسشنامهء محقق ساخته برای مهارتهای سه‌گانهء مدیریتی(ادارکی،انسانی و فنی)استفاده شد.روایی‌ پرسشنامه با نظرخواهی از صاحبنظران و با استفاده از همسانی درونی به دست آمد و پایایی آن از طریق آلفای‌ کرونباخ به میزان 84/0 است.نمونهء آماری آن متشکل از 86 نفر از مدیران ورزشی بود که از طریق نمونه‌گیری‌ تصادفی طبقه‌ای از بین تمامی مدیران در سازمانها،هیئتها و انجمنهای ورزشی شهر اصفهان انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد ویژگی شخصیتی درون‌گرایی مدیران با مهارتهای ادراکی و فنی ارتباط معنادار دارد ( p->0/05ṣr-0/494 ).ویژگی شخصیتی برون‌گرایی مدیران نیز با مهارتهای انسانی ارتباط معنادار دارد ( p->0/05ṣr-0/386 ).متغیرهای دموگرافی مدیران مثل سن،جنسیت،سابقهء مدیریت،وضعیت‌ تأهل،و سابقهء ورزشی رابطه معناداری با مهارت انسانی ندارند.اما میزان تحصیلات و سابقهء مدیریت یا مهارتهای ادراکی( p->0/05ṣr-0/494 )و سابقهء ورزشی و رشتهء تحصیلی با مهارتهای فنی( p->0/05ṣR-0/373 ) رابطهء معنادار دارند.

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحقیق نشان داد ویژگی شخصیتی درون‌گرایی مدیران با مهارتهای ادراکی و فنی ارتباط معنادار دارد ( p->0/05ṣr-0/494 ). در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا همبستگی و ارتباط بین مهارتهای شغلی مدیران‌ ورزشی(مهارتهای ادراکی،انسانی و فنی)با ویژگیهای دموگرافیکی(سن،سابقهء خدمت،سابقهء مدیریت،معدل دیپلم،سابقهء ورزشی،رشتهء تحصیلی،وضعیت تأهل،جنسیت)و دو ویژگی‌ شخصیتی مدیران(درون‌گرا و برون‌گرایی) ارزیابی شود. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد دو متغیر سابقهء مدیریت و میزان تحصیلات مدیران با مهارت ادارکی آنان رابطهء معنادار دارند. تجزیه و تحلیل همبستگی بین متغیرهای مستقل و مهارت ادارکی مدیران (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 3 نشان می‌دهد بین ویژگی‌ شخصیتی برون‌گرایی مدیران با مهارتهای انسانی‌ آنان رابطهء معناداری وجود دارد( p->0/05 و r-0/437 . تجزیه و تحلیل همبستگی بین متغیرهای مستقل و مهارت انسانی مدیران (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4 نشان می‌دهد بین ویژگی شخصیتی‌ درون‌گرایی مدیران با مهارتهای فنی آنان رابطهء معناداری وجود دارد (r-0/416p->0/05) . نتایج این تحقیق نشان داد از میان متغیرهای‌ دموگرافیکی تنها سابقهء مدیریت و میزان تحصیلات‌ با مهارت ادراکی ارتباط معنادار دارند( r-0/419 و p->0/05 ). پیشنهاد می‌شود در سازمانهای ورزشی سیستمی‌ طراحی و اجرا شود که افرادی که در فهرست‌ مدیریت قرار می‌گیرند صرفا به جنبه‌های روابط انسانی و برون‌گرایی افراد تأکید نکنند بلکه به‌ ویژگی شخصیتی درون‌گرایی که ارتباط معناداری‌ با مهارت فنی و ادراکی دارد توجه شود. نتایج تحقیق‌ نشان می‌دهد میزان تحصیلات،سابقهء ورزشی و رشتهء تحصیلی با مهارت ادراکی و فنی ارتباط معنادار دارند که باید به این موضوع در انتخاب و انتصاب مدیران ورزشی توجه کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.