Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کتاب: تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران

نویسنده:

(2 صفحه - از 68 تا 69)

خلاصه ماشینی:

"دکتر تاج بخش به کتابهای فارسی پزشکی که در حکم دایرة المعارف پزشکی محسوب می‌شوند بهای‌ فراوانی داده و آنها را مشروحا شرح و تفسیر نموده از جمله:«هدایة المتعلمین»اخوینی بخاری و «ذخیرهء خوارزمشاهی»و«خلاصة التجارب» بهاء الدوله رازی و همچنین از آنجا که در جهان‌ علمی اسلام شرق با غرب در ارتباط علمی بوده و کسی که در فلسفه ابن سینای بخاری تحقیق می‌کند باید توجه به ابن رشد اندلسی هم داشته باشد زیرا هر دو به قول معروف یرتضعان من لین واحد و تحت‌ تأثر ارسطو قرار دارند و نیز کسی که به طب رازی و علی بن عباس و ابن سینا می‌پردازد باید در غرب از پزشکی ابن زهر و زهراوی و ابن میمون آگاه باشد دکتر تاج بخش در کتاب موسوعی خود شمه‌ای از احوال و آثار و افکار آنان آورده است. به‌ قول شعر معروف عرب:«مردم روغنهای صاف را در آبگینه می‌بینند ولی نمی‌دانند چه به سر کنجد درآمده تا بدین حال رسیده است»خصوصا در زمان‌ ما که هیچ‌گونه توجه و عنایتی به میراث علمی این‌ کشور نمی‌شود و حتی در برنامه‌های رسمی‌ دانشگاههای ما آنجا که سخن از تاریخ پزشکی به‌ میان می‌آید فقط به نام پزشکان اروپایی اکتفا می‌شود و سخن از پزشکان مسلمان همچون رازی و ابن سینا و جرجانی و زهراوی به میان نمی‌آید تا بدان درجه که در یکی از شهرهای فرانسه برگزار شد،یک دانشمند تاریخ طب ایرانی که خود نسخه‌های خطی طبی فارسی دانشگاه کالیفرنیا را فهرست کرده گفت پزشکی اسلامی-ایرانی در همه‌ جای دنیا مورد احترام و تکریم است مگر در زادگاه‌ و خاستگاه خود که ایران باشد."

صفحه:
از 68 تا 69