Skip to main content
فهرست مقالات

دگرگونی نوین در عرصه فردوسی شناسی

نویسنده:

(4 صفحه - از 50 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : شاهنامه، فردوسی، شاهان، منصور بن نوح، داستان، دیباچه، نصر بن نوح، نصر بن‌احمد اجازهء سرایش شاهنامه، فردوسی شاهنامه ابو علی احمد، فرخ، کتاب، شاهنامه فردوسی، ایران، نصر بن‌احمد، سخن، پژوهش، سرایش، سرایش شاهنامه، چشم خروس، اثر، تاریخ، سلطان محمود، شاهنامه ابو منصوری، منصور بن نصر، منصوری هم‌زمان با شاهنامه فردوسی، احمد بن سهل، ابو منصوری، نامه خسروان، نامهء خسروان، بیت دیباچهء شاهنامه

خلاصه ماشینی: "کنون سالم آمد به هفتاد و شش‌ غنوده همتی چشم میشارفش بدون رویکرد بدین که بیت از فردوسی است یا نه،معنی واژهء مورد نظر بر بنیاد نظریه شادروان دکتر احمد علی رجایی آورده می‌شود: «شاریدن به معنی فرو ریختن مایعات است و میشار به معنی می فرو ریزنده و مستی پراکنند که‌ صفتی برای زیبایی چشم می‌باشد و چشم میشار، چشمی است خوش حالت و جادونگاه که گویی از آن باده و مستی فرو می‌ریزد»(3) در پانوشت ص 338،اصالت نسخهء بایسنقری‌ را محرز دانسته‌اند که در نادرستی این سخن فقط نظریهء شادروانن دکتر خانلری آورده می‌شود چرا که‌ بی‌اعتباری این نسخه-از لحاظ متن و تصحیح‌ علمی-قولی است که جملگی برآنند:[«شاهنامهء بایسنقری‌]چنان که می‌دانیم هیچ معتبر نیست تا آنجا که به زحمت مقابله با نسخه‌های دیگر نمی‌ارزد». بر همین بیناد،اگر فردوسی پس از خواب‌ دیدن دقیقی به اندیشه فرادست آوردن و نقل‌ هزار بیت او در نتیجه سفر به بخارا می‌افتاد، جملگی را در دیباچه یا کارنامهـ«شاهنامه»و به‌ ترتیب گزارش می‌کرد و گرنه فردوسی-همان گونه که‌مؤلف محترم نیز اشاره کرده‌اند-قصد لغزگویی‌ نداشته است که یک بخش از کار خویش را در کارنامه بیاورد و بهره‌ای دیگر را در متن تا دیگران این‌ پیوند را بیابند و بازسازی کنند."

صفحه:
از 50 تا 53