Skip to main content
فهرست مقالات

دیدگاه دبیران زن اصفهان در مورد میزان استقرار عوامل مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 84 - 85

نویسنده: ؛ ؛

کلیدواژه ها : مدیریت دانش ،دانش ضمنی ،دانش صریح

کلید واژه های ماشینی : میزان استقرار عوامل مدیریت دانش ،مدیریت دانش ،استقرار عوامل مدیریت دانش ،مورد میزان استقرار عوامل مدیریت ،سازمان آموزش و پرورش شهر ،مدیریت دانش در سازمان ،بررسی میزان استقرار عوامل مدیریت ،سازمان آموزش و پرورش ،شهر اصفهان ،پرورش شهر اصفهان ،نمرهء بررسی میزان استقرار عوامل ،آموزش و پرورش ،دانش در سازمان آموزش ،اصفهان در سال تحصیلی ،آموزش و پرورش شهر ،عوامل مدیریت دانش ،شهر اصفهان در سال ،پرورش شهر اصفهان وجود ،راهبردهای مدیریت دانش ،استقرار مدیریت دانش ،استقرار عوامل مدیریت دانش ارتباط ،مورد استقرار عوامل مدیریت دانش ،نظام‌های رهبری مدیریت دانش ،سازمان آموزش ،نظام‌های آموزش مدیریت دانش ،مدرک تحصیلی ،نظام‌های ارتباطی مدیریت دانش ،تحصیلی ،حیطهء مدیریت دانش میانگین نمرهء ،نظام‌های اخذ و تحصیل دانش

برآورد شد.نمونهء تحقیق 170 دبیر زن بود.روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای است.نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که در هر شش عامل‌ مرتبط با استقرار مدیریت دانش،میانگین پاسخ‌های آزمودنی‌ها کمتر از حد متوسط است. در ضمن بین بعضی از عوامل جمعیت‌شناختی آزمودنیها(مدرک تحصیلی، سابقه خدمت،رشتهء تحصیلی)و نمرهء آنان در پرسشنامهء مدیریت دانش رابطهء معناداری مشاهده شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان استقرار عوامل مدیریت دانش(سیاستها و راهبردها،رهبری،انگیزش،تحصیل دانش،آموزش و ارتباطات)در سازمان‌ آموزش و پرورش شهر اصفهان از دیدگاه دبیران زن است.در این پژوهش‌ توصیفی جامعهء آماری را کلیهء دبیران زن مقطع متوسطه در سال تحصیلی 85-84 تشکیل می‌دهند.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای است که حاوی 21 سؤال است،این پرسشنامه را پاستور(2001)تهیه کرده و پاسخگویی به آن در قالب مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت است.این پرسشنامه شش عامل اساسی‌ مدیریت دانش را مورد بررسی قرار می‌دهد،پایایی آن در تحقیق حاضر 0/97

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.