Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ویژگیهای شخصیتی معلمان با رضایت شغلی آنان در سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در شهرستان مسجد سلیمان

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 121 تا 146)

کلیدواژه ها :

ویژگیهای شخصیتی ،رضایت شغلی‌

کلید واژه های ماشینی : معلمان، رضایت شغلی، شخصیتی معلمان با رضایت شغلی، برونگرایی، ویژگیهای شخصیتی معلمان با رضایت، ویژگیهای شخصیتی، رضایت شغلی معلمان، شخصیتی روان‌رنجوری معلمان دورهء ابتدایی، ویژگی شخصیتی، درونگرایی

معنادار بوده‌ است و بین برونگرایی با شرایط محیط کار نیز رابطهء معکوس وجود دارد.بین‌ عوامل جمعیت‌شناختی با رضایت شغلی نیز تفاوت معناداری مشاهده شد و بین‌ عوامل جمعیت‌شناختی با ویژگیهای شخصیتی باتوجه به مدرک،گروههای‌ سنی،جنس و وضعیت تأهل بجز در بعد روان‌رنجوری در دورهء راهنمایی و متوسطه،تفاوت معناداری مشاهده نشده و معلمان مرد روان رنجورتر از معلمان‌ زن هستند. هدف پژوهش بررسی رابطهء ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی معلمان بوده‌ است.در این پژوهش 3 ویژگی شخصیتی(درونگرایی،برونگرایی و روان‌رنجوری)با پنج بعد رضایت شغلی(مدیر،جو سازمانی،وضعیت‌ اقتصادی،توسعهء شغلی،وضعیت محیط کار)در گروهی از معلمان زن‌ومرد در سه دورهء ابتدایی،راهنمایی و متوسطه با 6 فرضیهء اصلی بررسی شد.روش‌ پژوهش توصیفی،از نوع همبستگی بود و جامعهء آماری را کلیهء معلمان زن‌ومرد سه دورهء تحصیلی مدارس دولتی شهر مسجد سلیمان تشکیل داده‌اند(1696 نفر). نمونهء مورد مطالعه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از میان جامعهء آماری‌ (230 نفر)انتخاب شد.برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از آزمون شخصیتی‌ آیزنک و آزمون محقق‌ساختهء رضایت شغلی استفاده گردید.پایایی پرسشنامه‌ها

خلاصه ماشینی: "جدول 9-مقایسهء میانگین نمرهء ابعاد رضایت از نظر معلمان مجرد و متأهل دورهء راهنمایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج به دست آمده از جدول 9 نشان می‌دهد t مشاهده شده در سطح 0/50 P> معنادار نبوده،بنابراین بین میزان رضایت معلمان راهنمایی مجرد و متأهل از مدیر،جو سازمانی،مسائل اقتصادی،توسعهء شغلی و شرایط محیط کار تفاوت وجود ندارد. جدول 01-مقایسهء میانگین نمرهء ابعاد رضایت شغلی از نظر معلمان مجرد و متأهل دورهء متوسطه (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس یافته‌های جدول 01، t مشاهده شده در سطح 0/50 P> معنادار بوده‌ بنابراین بین میزان رضایت شغلی معلمان مجرد و متأهل دورهء متوسطهء تفاوت وجود دارد بنابراین میزان رضایت معلمان مجرد در مسائل اقتصادی بیشتر از معلمان متأهل‌ بوده است. جدول 71-مقایسهء زوجی اختلاف میانگین نمرهء رضایت از شرایط محیط کار معلمان راهنمایی باتوجه به مدرک (به تصویر صفحه مراجعه شود) چنانکه یافته‌های به دست آمده از جدول 71 نشان می‌دهد بین میزان رضایت‌ معلمان راهنمایی با مدرک دیپلم و فوق‌دیپلم تفاوت وجود دارد یا به عبارت دیگر میزان رضایت معلمان دارای مدرک دیپلم بیشتر از فوق‌دیپلم بوده است. جدول 81-مفایسهء میانگین نمرهء ابعاد رضایت شغلی معلمان متوسطه‌ باتوجه به مدرک تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 81 نشان می‌دهد که‌ t مشاهده شده درخصوص شرایط محیط در سطح 0/50 P> معنادار بوده بنابراین رضایت دبیران دارای مدرک لیسانس بیشتر از فوق‌لیسانس بوده است. Relationships between personality type and job satisfaction in professional academic advisors,Arizona state university,P 175."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.