Skip to main content
فهرست مقالات

اطلاعات آماری: بازرگانی خارجی کشور در نیمه اول سال 1384

(4 صفحه - از 53 تا 56)

خلاصه ماشینی:

"اطلاعات آماریبازرگانی خارجی کشور در نیمه اول سال 1384 (به تصویر صفحه مراجعه شود) الف:صادرات براساس نتایج حاصل از آمار و ارقام ارایهشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایراندر نیمه اول سال 1384،مقدار 9988 هزار تنانواع کالاهای غیر نفتی به ارزش 3920/4میلیون دلار صادر شده است که در مقایسه بامدت مشابه سال 1383 از نظر وزنی 23/3درصد و از نظر ارزشی 19/5 درصد افزایشنشان می‌دهد که از این رقم 20 میلیون دلاراز محل تجارت چمدانی و 319/3 میلیون دلاراز طریق بازارچه‌های مرزی صادر گردیدهاست. بخش صنعت و پتروشیمی براساس نتایج حاصل از آمار مقدماتیگمرک چمهوری اسلامی ایران در شش ماههاول سال 1384 مقدار 6626/2 هزار تن انواعکالاهای صنعتی و پتروشیمی به ارزش2607/8 میلیون دلار صادر گردیده است کهدر مقایسه اب مدت مشابه سال قبل از نظروزنی حدود چهار درصد و از نظر ارزش حدود20/4 درصد افزایش پیدا کرده است. بخش فرش و صنایع دستی براساس نتایج حاصل از آمار مقدماتیسهم وزنی و ارزشی صادرات گروه‌های مختلف کالاهای غیر نفتی در شش ماهه اول سال‌های 84-1383(به تصویر صفحه مراجعه شود) گمرک جمهوری اسلامی ایران در شش ماههاول سال 1384 حدود 11/4 هزار تن انواعکالاهای صنایع دستی به ارزش 269/8میلیون دلار صادر گردیده که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 13/5درصد کاهش و از نظر ارزش حدود 13/9درصد افزایش نشان می‌دهد. بخش مواد معدنی براساس نتایج حاصل از آمار مقدماتیگمرک جمهوری اسلامی ایران در شش ماههاول سال 1384 مقدار 2967/3 هزار تن بهارزش 190/6 میلیون دلار انواع مواد معدنیصادر گردیده که در مقایسه با مدت مشابهسال قبل از نظر وزن 122/1 درصد و از نظرارزش 45/9 درصد افزایش پیدا کرده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.