Skip to main content
فهرست مقالات

اخبار فرهنگی و هنری ایران و جهان

(4 صفحه - از 43 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : هنری، روزنامه، خبر، ایران، فیلم، فرهنگی، شعر، اخبار فرهنگی و هنری، نقاشی، موزه

خلاصه ماشینی:

"ساعت 8 صبح روز بعد من تازه به دفتر چاپخانهرسیده بودم که یک افسر بلند قد شهربانی همراهچند مأمور وارد شده و سراغ مسئولین چاپخانه و روزنامهرا گرفتند،من پرسیدم چه امری دارید افسر مذکور کهفوق العاده عصبانی هم بود خبر ورود احمد شاه بهشیراز،مندرج در روزنامه را به من نشان داد و گفت:این چه دسته گلی است به آب داده‌اید. اما خوشبختانه در همینحین مرحوم طباطبائی که آن ایام از وکلای مبزر مجلسشورا بود وارد دفتر چاپخانه شد و افسر مزبور در مقابلایشان احترام نظامی بجای آورد و پس از سلام ماجرا را باارائۀ مطلب مندرج در روزنامه بیان کرد و گفت:از طرفحضرت اجل(منظور رئیس شهربانی است)مأموریترسیدگی و توقیف عاملین این کار را دارم. آنافسر نشست و طباطبائی با رئیس شهربانی تلفنیمذاکره کرد و یادآور شد با توجه به اینکه در متن خبر(ورود احمد شاه مرادی)قید شده،اسقاط کلمۀ مرادیدر تیتر آن‌که یقینا هیچگونه مبنایی جز اشتباهحروفچین ندارد قابل اغماض و گذشت است و از رئیسشهربانی خواستند مأمورین مزاحم کارکنان چاپخانهو روزنامه نشوند،او نیز موافقت کرد و تلفنی دستور رفعمزاحمت را به مأمورین خود داد و آنها چاپخانه را ترککرده و رفتند. نکتۀ جالب این پیش آمد این است که با آنکه احمدشاه آخرین پادشاه سلسلۀ قاجار به سال 1307 یعنی درحدود ده سال قبل از چاپ این تیتر اشتباهی،فوت شدهبود معهذا دستگاه حکومتی آن‌روز از درج یک مطلباشتباهی و دیدن نام احمد شاه در روزنامه تا این حدمتوحش گشته و به دست و پا افتاده که در صدد توقیفروزنامه و چاپخانه و کارکنان آن برآمده بود!!... این دومین کتابی است که در مورد رباعیات و تاریخاین سبک شعری به زبان عربی بچاپ می‌رسد کهنخستین آن در 12 سال پیش توسط دکتر کاملمصطفی الشبیبی،پیرامون(تاریخ رباعیات شعر عربیدر ده قرن)منتشر شد."

صفحه:
از 43 تا 46