Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگ فنی دانشگاهی

نویسنده:

(2 صفحه - از 24 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ، فرهنگ فنی دانشگاهی، معنی، ترجمه، روغن، غلط، انگلیسی، فروزانفر، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، وزن

خلاصه ماشینی: "تعجب در این است که برای انتشار یک مجلۀعلمی آن همه قوانین و آئین‌نامه و مقررات وضعگردیده است ولی برای انتشار یک کتاب فنی آن هم درسطح دانشگاه هیچ‌گونه قید و شرطی وجود ندارد،آیانباید لااقل در مورد انتشار واژه‌نامه از طرففرهنگستان ایران و دیگر مقامات صالحۀ علمی کشورنظارتی وجود داشته باشد؟ یک فرهنگ فنی،مرجع بسیاری از استادان،مهندسان،متخصصان و دانشجویان کشور می‌باشد وترویج یک واژۀ غلط و نارسا یا تعبیر نادرست،بویژهبرای دانشجویانی که برای رفع نیاز خود به آن مراجعهمی‌کنند،بسیار زیانبار است و خالی‌کردن ذهن آناناز این غلطآموزی و جایگزین کردن واژۀ درست به جایآن کاری بس دشوار می‌نماید و تردیدی نیست کهخطرات ناشی از ادامۀ این روش در تدوین و تنظیمفرهنگ لغات،بسیار زیاد است. مؤلف محترم در آخر فرهنگ تحت عنوان«کتابشناسیو مراجع مورد استفاده»نام در حدود 46 واژه‌نامه راذکر کرده‌اند-12 انگلیسی و 34 آلمانی-که یکی ازآنها مربوط به الکترونیک است که مترجم آن خودشانهستند و هنوز خوشبختانه منتشر نشده است و اتفاقابیشتر واژه‌های غلط هم مربوط به همین رشته است،مترجمی که kcaB deeF را فیدبک ترجمه کند ونداند که واژه ebut retnuoC در الکترونیک معنیلوله نمی‌دهد با چه جرئتی اقدام به ترجمۀ یک فرهنگالکترونیک می‌کند؟ ناگفته نماند بیشترین قسمت قابل استفادۀ اینفرهنگ دانشگاهی صفحات افست شده‌ای از یکفرهنگ مصور دو زبانۀ آلمانی-انگلیسی است که بهآخر کتاب افزوده شده است،ضمنا این فرهنگ که فقطمحتوی 20000 واژۀ ساده و مختصر است در حجمیمعادل دو برابر فرهنگ کوچک حیم که محتوی40000 واژه-هر یک با چند معنی-می‌باشد منتشرگردیده است که می‌توانستند آنرا با یک چهارم قیمتفعلی-1750 ریال-به خریداران عرضه نمایند."

صفحه:
از 24 تا 25