Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به نشریات علمی، تحقیقی، فرهنگی

(4 صفحه - از 42 تا 45)

کلید واژه های ماشینی : نشر، هنر، علمی، فارسی، کتاب، آموزش، ترجمۀ، فرهنگی، اسلامی، ماه، دانش‌آموزان، نشریات علمی، معلمان، رشد، فهرست، حسن، رشد آموزشیسلسله مجلات رشد آموزشی، ایران، مقالات، سازمان، ترجمۀ دکتر پوراندختنوذری، جامعۀ، موضوع، آموزش و پرورش، ترجمۀ دکتر عبد، عناوین مقالات، ماه یکبارویژۀ مسائل زبانشناسی منتشر، رشد آموزشجغرافیا و رشد آموزش، عناوین کتب منتشرهبه تفکیک موضوع، شمارۀ کیهان فرهنگی

خلاصه ماشینی: "&%01521FYKG015G% در مقدمۀ مجلات رشد،دکتر حداد عادل،اهدافرشد را ترسیم کرده است که عناوین آن را ذکرمی‌کنیم: 1-دانش‌افزایی 2-آشنایی با روشهای تدریس 3-مواد و وسایل کمک‌آموزشی 4-معرفی نشریات و کتب5-تاریخ علوم 6-آشنایی با معلمان موفق و باتجربه 7-آگاهی از مسائل و پرسشهای نمونه 8-طرح موضوعاتمربوط به آیندۀ هر رشته 9-آگاهی از تصمیم‌گیریها وبخشنامه‌ها 10-آگاهی از برنامه‌ها و برنامه‌ریزیهایآینده و اظهار نظر دربارۀ آنها 11-اطلاع از تحقیقات واخبار مربوط به هر یک از رشته‌های درسی... ل. گریتزر،ترجمه:عبد الحسینمصحفی،برای دانش‌آموزان و معلمان دبیرستان13-تعلیم و تربیت از دیدگاه تصویر مجموعه‌ای ازعکسهای دانش‌آموزان و کیفیت آموزشگاهها ونحوه‌های آموزشی زیتون زیتون مجلۀ علمی،تخصصی وزارت کشاورزیکه چهل و پنجمین شمارۀ آن در دست است،ماهنامۀ مفیدی است که به بخشهای مختلف آب خاک،دام و طیور،جنگل و مرتع،آفات گیاهان تقسیم می‌شودو چنانکه در پیشگفتار این شماره آمده است،در سالجدید هیأت علمی زیتون،با عضویت تنی چند ازاستادان گرانپایۀ دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تهران وگروهی از زبده‌ترین کارشناسان وزارت کشاورزی دررشته‌های مختلف تشکیل می‌شود که به غنای مجلهمی‌افزاید و مقالات وارده را نیز از صافی ویراستاریتخصصی می‌گذراند. این نشریه از انتشارات سازمانپژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورشاست و در مقدمۀ آن هدف از انتشار چنین آمده است: «ایجاد پویایی علمی و تبادل افکار و تجربه‌هانظریات صاحبنظران و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت ؟؟؟از طریق آن بتوانند نویافته‌های خود را در تعلیم و تربیتکودکان و نوجوانان جامعۀ اسلامی به کار بندند». برایمسئولان و یاران این نشریۀ مفید،آرزوی توفیق می‌کنیم فصلنامۀ حق(شمارۀ اول) فصلنامۀ جدید و ارزشمندی است که با پشتوانه ونظر دانشمند ارجمند-دکتر حسن حبیبی-درزمینه‌های حقوقی و قضائی نشر می‌یابد."

صفحه:
از 42 تا 45