Skip to main content
فهرست مقالات

تفاوت های جنسیتی در سبک های هویت، تعهد هویت و کیفیت دوستی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 61 تا 76)

کلیدواژه ها :

تعهد ،سبک های هویت ،کیفیت دوستی ،تعهد هویت ،سبک‌های هویت

کلید واژه های ماشینی : هویت، سبک هویت، سبک هویت اطلاعاتی، تعهد هویت و کیفیت دوستی، تعهد هویت، سبک هویت مغشوش، جنس، دختران، جنسیتی، سبک هویت اطلاعاتی بر پسران

این مقاله برآمده از پژوهشی است که هدف آن، شناسایی تفاوت‌های جنسیتی در سبک‌های هویت، تعهد هویت و کیفیت دوستی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران است. به این منظور 400 دانش آموز دختر و پسر به صورت تصادفی از مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند. برای بررسی سبک‌های هویت و تعهد هویت از پرسشنامه سبک‌های هویت (ISI) برزونسکی (1990 و 1989) که توسط وایتو همکاران (1998) مورد تجدید نظر قرار گرفته (ISI-6G)‌، استفاده گردید. همچنین پرسشنامه کیفیت دوستی‌(حجازی و ظهره‌وند،1380) برای بررسی کیفیت دوستی مورد استفاده قرار گرفت. تقابل دوستی، از طریق‌«گروه‌سنجی» محاسبه گردید. نتایج نشان داد که دختران در استفاده از سبک هویت اطلاعاتی بر پسران پیشی می‌گیرند. لیکن دختران و پسران در استفاده از سبک هویت هنجاری و سبک هویت مغشوش/ اجتنابی و تعهد هویت، تفاوت معناداری نشان ندادند. همچنین در ارتباط با مولفه‌های کیفیت دوستی، دختران به صورت معناداری در صمیمیت و افشای خود و تقابل دوستی بر پسران برتری دارند. در مولفه‌های مجاورت و وفاداری و اعتماد، تفاوت معناداری بین دو جنس مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"«بحران» یا جستجوی هویت، دوره‌ای است که فرد درباره تقلیدها و همانند سازی‌های 11 گذشته، انتظارات، نقش‌ها و سنت‌های اجتماعی - Myers -Gallagher - Woolfolk -Erikson - psychosocial - identity - Intimacy - Self-Abandon - Crisis - Commitment -identification پرسش‌گری می‌کند و در مورد علایق، استعدادها و جهت‌گیری‌های خودش تأمل می‌کند و نقش‌ها و آرمان‌ها و اشکال مختلف هویت را مورد آزمایش قرار می‌دهد. باتوجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به هدف‌های زیر است: مقایسه سبک‌های هویت در دختران و پسران دانش‌آموز شناسایی کیفیت دوستی و تقابل دوستی برحسب جنسیت مقایسه تعهد هویت دختران و پسران دانش‌آموز - Argyle -Testo - Fehr - Thorne - Lampers & Lampers - Kuttler روش شناسی جمعیت نمونه: تعداد 400 دانش آموز (200 دختر و200 پسر) پایه سوم رشته علوم تجربی‌، شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 83-82 به روش نمونه تصادفی از میان مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران انتخاب شدند. - Best یافته‌ها به منظور بررسی تفاوت‌های جنسیتی بین سبک‌های هویت‌، تعهد هویت و کیفیت دوستی و تحلیل استنباطی داده‌ها، شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش ارایه می‌گردد: جدول 3 مقایسة میانگین دختران و پسران در ارتباط با متغیر‌های پژوهش متغیر‌ها بالاترین نمره در پاسخها میانگین دختران انحراف استاندارد دختران میانگین پسران انحراف استاندارد پسران سبک هویت اطلاعاتی 5 27/4 47/0 08/4 57/0 سبک هویت هنجاری 5 63/3 62/0 65/3 69/0 سبک هویت مغشوش/ اجتنابی 5 60/2 67/0 48/2 74/0 تعهد هویت 5 74/3 58/0 78/3 61/0 صمیمیت و افشای خود 4 91/2 72/0 52/2 71/0 مجاورت 4 27/1 97/0 25/1 92/0 وفاداری و اعتماد 4 59/3 68/0 52/3 62/0 تقابل 100 60/72 48/26 90/54 91/28 مقایسة دختران و پسران در جدول 1 نشان می‌دهد که دختران بیش از پسران از سبک هویت اطلاعاتی استفاده می‌کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.