Skip to main content
فهرست مقالات

میزان آگاهی و عملکرد دستیاران و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به مستند سازی مراقبت های ارایه شده به بیمار از دیدگاه پزشکی قانونی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1386 - شماره 46 (6 صفحه - از 92 تا 97)

کلید واژه های ماشینی : دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،میزان آگاهی و عملکرد دستیاران ،دستیاران پزشکی در بیمارستان‌های ،پزشکی قانونی ،عملکرد دانشجویان و دستیاران پزشکی ،پزشکی سمنان ،دانشگاه علوم پزشکی ،سمنان ،دستیاران و دانشجویان پزشکی ،پرونده بیمار ،دستیاران پزشکی ،دانشجویان و دستیاران پزشکی ،اختصارات در ثبت تشخیص ،پرونده پزشکی ،دانشجویان پزشکی ،میزان آگاهی ،آگاهی و عملکرد ،پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی ،مستندسازی پرونده پزشکی ،تکمیل پرونده بیمار ،دستیاران پزشکی نسبت ،عملکرد دانشجویان و دستیاران ،پرونده‌های پزشکی بیماران ،بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم ،سمنان نسبت به مستندسازی ،دانشجویان و دستیاران ،قانونی ،میزان آگاهی و عملکرد ،عدم تکمیل پرونده بیمار

زمینه و هدف: از جمله عواملی که در طرح دعاوی، پزشک توانسته از خود دفاع کند، عدم تکمیل پرونده بیمار بوده است. با توجه به حوزه اختیارات پزشکی قانونی هر شهرستان و اهمیت مستندسازی جهت حمایت از حقوق پزشکان، وضعیت آگاهی و عملکرد دانشجویان و دستیاران پزشکی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، وضعیت آگاهی و عملکرد 134 دانشجو و دستیار پزشکی نسبت به اصول مستندسازی مراقبت های ارایه شده، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه 12 سوالی مربوط به آگاهی و یک چک لیست مربوط به عملکرد بود که پس از تایید اعتبار و روایی آن مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طریق مصاحبه با دستیاران و مطالعه پرونده های پزشکی بیماران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که 40% دستیاران از جنبه های قانونی مستندسازی اطلاع داشتند. %25.2 از نحوه کاربرد اختصارات در ثبت تشخیص نهایی و اعمال جراحی اطلاع داشتند. %14.2 آنان می دانستند سقف مدت زمان تایید دستورات شفاهی چندساعت است. بین میزان آگاهی و دوره آموزشی رابطه معنی داری مشاهده گردید (p<0.05). تنها 10% پرونده بیمار را خوب تکمیل می کردند. اکثر جامعه پژوهش، گرایش به ثبت اطلاعات بالینی داشته و نسبت به سایر اطلاعاتی که در مراجع قانونی حایز اهمیت است کمتر توجه داشتند. بین وضعیت عملکرد، دوره آموزشی و آگاهی رابطه معنی داری مشاهده گردید (p<0.05). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه ضروری است در فرایند آموزشی بالینی مواردی از قبیل هماهنگی بین دروس تئوری و عملی، تاکید بر جنبه های قانونی پزشکی، بررسی کمی و کیفی گزارش صبحگاهی و نظارت دقیق اساتید و پزشکان معالج بر فرآیند مستندسازی پرونده پزشکی و بازخورد آن به دانشجویان و دستیاران مدنظر قرار گیرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.