Skip to main content
فهرست مقالات

کاوشی در برهان وجودی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : دکارت ،کانت ،آنسلم ،ذات ،خدا ،هستی ،برهان وجودی ،فلسفه ،ابن‌سینا ،ذهنی ،تقریر دکارت ،تصور ،کتاب ،مقالهء ،دیدگاه دکارت ،مقاله ،واجب ،دیدگاه ،سخن ،کمال ،استاد ،تقریر دکارت از برهان وجودی ،اثبات وجود خدا ،مؤلف مقاله ،واقعیت ،برهان دکارت به دیدگاه استاد ،نحوهء تقریر دکارت از برهان ،تقریر آنسلم ،کاوشی در برهان ،اشکال کانت

خلاصه ماشینی:

"آلستون مؤلف مقالهء«دیداری مجدد با برهان‌ وجودی یا«نگرشی دوباره به برهان وجودی» چنانکه خود بصراحت در آغاز مقاله‌اش متذکر شده قصد دارد تا به انتقاد و بررسی دربارهء انتقاد رایج از برهان وجودی بپردازد و در این راه دو کار انجام دهد:یکی نشان دادن نقص و اشکال رایج‌ بر برهان وجودی و دیگری اثبات مردود و مخدوش بودن برهان وجودی به طریقی نو (مجموعه،ص 279)به منظور انجام هدف‌ فوق مؤلف مقاله،ابتدا به نقل یک بند از سخنان‌ دکارت از کتاب«تأملات»می‌پردازد که چنین‌ است:هر گاه اتفاق بیفتد که دربارهء ذاتی نخستین و قیوم بیندیشم و مفهوم آن را از نهانخانهء ذهن بیرون‌ بیاورم،ناگزیر بایستی هر نوع کمالی را به او نسبت‌ دهم اگر چه در صدد احصای آنها و امعان نظر در یکایک آنها به خصوص،بر نیامده باشم. اما اینکه مؤلف اشکال کرده است که در برهان‌ وجودی و در هر نوع برهانی در مورد اثبات‌ وجود خدا خلط بین«وجود ذهنی»و وجود واقعی«صورت می‌گیرد،این نیز سخنی‌ نادرست می‌نماید زیرا اگر مقصود این است که‌ بالاخره در هر تصدیق و قضیه‌ای موضوع‌ باید تصور شود و تصور،نیز نوعی وجود ذهنی‌ است،که البته این کاری است که گریزی از آن‌ نیست زیرا در جای خود در علم منطق مقرر است‌ که:«تصدیق لا تصور محال است»،پس به‌ هر حال باید موضوع یک تصدیق را به نحوی در ذهن حاضر کرد و گر نه تصدیق آن محال است."

صفحه:
از 10 تا 14