Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مبانی فلسفی نظام آموزشی ایران

نویسنده:

(6 صفحه - از 38 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : نظام آموزشی ،آموزش و پرورش ،نظام آموزشی ایران ،نظام آموزش ،فلسفی ،اقتباس ،تعلیم و تربیت اسلامی ،مکاتب فلسفی ،تعلیم و تربیت ،آموزش و پرورش اسلامی ،مبانی فلسفی ،عملکرد آموزشی ،فلسفی نظام ،تربیت اسلامی ،اهداف آموزش و پرورش ،حاکم بر نظام ،اهداف آموزش ،اقتباس آموزشی ،فلسفهء حاکم ،تفکر آموزشی ،نظامهای ارزشی ،پرورش اسلامی ،ارزشهای اسلامی ،فلسفی حاکم ،ارزشهای متعالی اسلامی ،مواد درسی ،تعارض ارزشی

خلاصه ماشینی:

"لذا در باب اعتلای کیفی آموزش و پرورش ابتدا باید دانست که فلسفهء آموزش و پرورش و مکتب فکری‌ حاکم بر نظام آموزشی کدامست و آیا حرکت ما بر اساس آرمانهای آن مکتب‌ فکری صورت می‌گیرد یا نه؟چه در غیر این صورت‌ نیز در صورت عدم همخوانی میان آرمانها و ارزشها و عملرکدها،نظام آموزشی از داخل دچار تعارض‌ ارزشی می‌شود و فرو می‌پاشد. مثلا اگر کشوری به اقتباس از نظام آموزشی موفقی در یکی از کشورهای جهان بپردازد بدون ارتباط و یا انطباق‌پذیری آن با اوضاع اقتصادی،جغرافیایی، فرهنگی و بطور کلی فلسفهء حاکم بر آن را بررسی‌ نماید،بدیهی است چنین اقتباسی درست مانند اینست که درخت میوه‌ایی را از مکانی درآوریم و بدون در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و یا حتی‌ علاق مردم به میوهء آن آنرا در محل دیگری بکاریم‌ و بخواهیم همان میوه را برداشت کنی مقصود این‌ نیست که هر اقتباسی غلط است،زیرا به قول‌ مایکل سدلر عظمت ملتها در اقتباس نکردن از سایر ملل نیست،بلکه در تحلیل و بررسی آگاهانهء نظامهای آموزشی آنهاست. روشن است که نگرش به علم و تعلیم و تعلم‌ چرخشی عظیم کرد،زیرا حل مشکلات مادی و دستیابی به توفیقات علمی و تکنولوژیکی‌ اساسیترین هدف آموزش و پرورش گردید و شاید ناآگاهانه با این اقتباس روح پراگماتیسم یا عمل‌گرایی حاکم بر آن نیز به طور شکسته و بسته به‌ درون نظام و تفکر آموزشی ایرانی خزید."

صفحه:
از 38 تا 43