Skip to main content
فهرست مقالات

خاستگاه جامعه شناسی در فرآیند رشد عقلی گری

نویسنده:

(8 صفحه - از 28 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : عقلی‌گری ،فلسفه ،افلاطون ،معرفت ،روم ،رشد ،فلاسفهء ،یونانی ،اجتماعی ،ارسطو ،فرآیند رشد عقلی‌گری ،جامعه ،تفکر ،دین ،جامعه‌شناسی ،ایمان ،اندیشه ،راسل ،آرای ،جریان عقلی‌گری ،سنت ،تاریخ ،مکتب ،رشد عقلی ،نگاه ،جریان ،رشد جریان عقلی‌گری ،فرایند رشد عقلی‌گری ،رشد عقلی‌گری در میان یونانیان ،دورهء رومی فلسفه و مکاتب

خلاصه ماشینی:

"عقلی‌گری در این معنا جریان تاریخی فراگیری‌ است که دو رهیافت فرعیتر«عقل‌گرایی» (قیاسی-برهانی)و«تجربه‌گرایی»(استقرایی)را که به عنوان روشهای معارض کسب معرفت‌ شناخته شده‌اند،بر حسب همان شرط جاری در *آنسلم با شعار مشهور«ایمان‌ در طلب ادراک»چهرهء عارف مسلک‌ آشنایی در کلام مسیحی دارد و معتقد است که نخست باید ایمان‌ آورد تا ابواب معرفت بر روی بشر گشوده شود. -بسیاری از آرای فلاسفه در این دوره حتی از حجت عقلی کافی نیز برخوردار نیست و بر حسب‌ معرفت کنونی بشر،بعضا حتی موجب‌ تمسخرند؛لیکن ویژگی مهمی که باعث می‌گردد این آرا و صاحبان آن در شمار عقلی‌گرایان قرار گیرند،نفس تلاش برای توضیح عقلانی پدیده‌ها و قائل شدن حق و اعتبار در چنین تأملاتی برای‌ عقل بشری است. آشنایی اجمالی با این چهار رویکرد فلسفی که بر حسب فرض نسبت خاصی میان عقل و وحی، توسط ژیلسون در ذیل چهار خانواده نظری از هم‌ مشخص شدند،نشان می‌دهد که یکسان و ثابت‌ قلمداد کردن وضع معرفت در طول ده قرنی که به‌ عنوان قرون وسطی شناخته شده و قرار دادن آن در یک پرانتز بزرگ،برداشت قابل دفاعی نیست. ابن میمون از بسیاری جهات نظیر آن‌ فیلسوف مسلمان است:هم عصرنند؛از اعراب اسپانیا و اهالی‌ قرطبه‌اند؛هر دو عرب زبانند و به عربی کتابت کرده‌اند؛در فلسفه‌ مشرب ارسطوئی دارند و به حقایق مستقل عقلی قائلند؛بخاطر شأن برتری که برای فلسفه در مقابل دین قائلند مورد توبیخ و تهدید قاطبهء علمای کلامی وقت قرار گرفته‌اند؛آرایشان به فاصلهء کوتاهی‌ از طریق ترجمه به غرب مسیحی انتقال یافته و به تقویت و رشد جریان عقلی‌گری در آن سامان کمک کرده است."

صفحه:
از 28 تا 35