Skip to main content
فهرست مقالات

نوروز روز از نو روزی از نو

نویسنده:

(6 صفحه - از 24 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : نوروز، اسطوره، آیین، مردم، آفرینش، انسان، زمان، باور، نوروز روز، نظم، ازل، آب، ایران، آشفتگی، تاریخ، جهان، جشن‌های، ماه، بی‌نظمی، زمین، جامعه، زمان مقدس، زمان بی‌نظمی پیش‌از نظم، ایران باستان، دوازده، روز از‌نو، انقلاب، آفرینش جهان، پدید، روز نوروز

خلاصه ماشینی: "در تقدس(اسپندینگی)زمان مربوط به ریتم‌هایکیهانی،محور فکری انسان مبنی بر آن بوده استکه همه پدیده‌های جهان دارای جان و روان هستندو آنچه را که او را به پرستش وادار می‌کرد روحجهان بود در این باور بر مبنای اعتقاد به وجودمتافیزیکی آیین‌های مربوط به آن،باورهای دینی ودرونی و معنوی او شکل می‌گرفت که مهمتریناین آیین‌ها در جهان گیاهان و درختان،حتیآسمان و دگرگونی آب و هوا جلوه‌گر بود و آیینوی بر مبنای باززایی طبیعت و نو شدن زندگی بودو نیز چهره دیگر آن در مرگ گیاهان و خوابدرختان-دیده شدن هلال ماه در آسمان و رسیدنبه مرحله بدر سپس محاق(مرگ)-و طلوع وغروب خورشید-جلوه می‌کرد. البته جشن‌های غیر معمولی و عیاشی وخوش باشی را نباید در مفهومی که امروز از آندر می‌یابیم در نظر گرفت زیرا مراسم و مجالسعیش و نوش مطلقا در چارچوب مراسمکشاورزی و آیین‌های تجدید حیات،زایش زمانسال نو متقارن بود،معنی فراطبیعی یا رمز واره‌ایچنین مجالس در مشابهت کامل آن با پدیدهکشاورزی و مزرعه قابل کشت از یک سو،وآفرینش و زایش انسان از سوی دیگر-همچونپرندگان و چارپایان و غیره-باید در نظر گرفتهشود،همچون بذر و دانه‌ای که در گداختن وپوسیده شدن در زیر خاک(تاریکی و ظلمت)شکل و نظم خود را از دست داده و به چیزی دیگرتبدیل می‌شود،انسان نیز در نوشخواری وخوش باشی فردیت خود را از دست می‌دهد و باگداختن خود،به موجود دیگری تبدیل می‌شود واین خوش‌باشی است که انسان به حیات واحدجهان می‌پیوندد و وضع و موقعیت انسان را بهوضع و موقعیت برزگری تبدیل می‌کند بدینوسیله نو شدن و باززایی زمان را نکان پذیرمی‌کند."

صفحه:
از 24 تا 29