Skip to main content
فهرست مقالات

کتاب شناسی دکتر میر جلال الدین کزازی

کلید واژه های ماشینی : دکتر کزاز ،کتاب ،ادب ،خاقانی ،حماسه ،کتاب‌شناسی دکتر میر جلال‌الدین کزاز ،داستان ،شاهنامه ،دیوان خاقانی ،ادب پارسی ،میر جلال‌الدین کزاز دکتر کزاز ،دیوان ،دیوان خاقانی دکتر کزاز ،ایران ،نشر مرکز به‌چاپ ،فرهنگ ،کزاز دکتر کزاز از شهر ،نشر ،غزل ،نشر مرکز منتشر‌شده ،سخن پارسی ،زبان ،زیبا ،کیهان فرهنگی ،ترجمه ،ادبیات داستانی ،بهار ،به‌چاپ ،فردوسی ،زبان پارسی

خلاصه ماشینی:

"دکتر کزازی در این اثر کوشیده است از نگاهی متفاوت،غزل‌های خواجه شیراز را بنگرد و آنها را بر پایه زیبا شناسی و باور شناسی که دیگر حافظ پژوهان کم‌تر بدان پرداخته‌اند،بکاود و بررسد. این کتاب در سال 1370 بوسیله نشر مرکز چاپ و منتشر شده است. دکتر کزازی در دیباچه مفصل این کتاب، زندگینامه شاتو بریان را بر پایه نوشته‌های وی،بویژه کتاب گرانسنگ«یاد مانهای آن سوی گور»بررسی کرده و سرچشمه‌های دو داستان آتالا ورنه را به دست داده است. دکتر کزازی در این ویرایش جدید، تاریکی‌ها،دشواری‌ها و بی‌اندامی‌های متن را که از ریخت و ضبط نادرست بیت‌ها مایه گرفته است برطرف کرده و هر جا که نسخه بدل‌ها«پچینها» ناکار آمد بوده است،به یاری دانش‌های ادب، چون:واژه شناسی،سبک شناسی،زیبا شناسی و جز آن کوشیده است که ریخت و صورت درست به دست داده شود. *گزارش دشواریهای دیوان خاقانی دکتر کزازی در این اثر گرانسنگ که در هزار صفحه به چاپ رسیده است،بیت‌های دشوار و هنری در سراسر دیوان خاقانی را بررسی و گزارش کرده است. دکتر کزازی کتاب حاضر را بر پایه چاپ سنگی«منتخب نفیس از آثار شیخ الرئیس»،طبع شده در سال 1312 هجری ویراسته است و در مقدمه کتاب،زندگی و آثار وی را بررسی و شرح کرده است. نامه باستان بر پایه بر نوشته فلورانس و چاپ (به تصویر صفحه مراجعه شود) مسکرو ژول مول و خالقی مطلق انجام گرفته است و بیت‌ها از دیدگاه‌هایی گوناگون چون: واژه شناسی،نماد شناسی اسطوره‌ای، سبک شناسی،زیبا شناسی،باور شناسی، ریشه شناسی،کاویده و بررسی شده‌اند."

صفحه:
از 32 تا 37