Skip to main content
فهرست مقالات

آغاز نقد ادبی

مترجم:

نویسنده:

(5 صفحه - از 48 تا 52)

کلید واژه های ماشینی : افلاطون، هنر، شعر، ایده‌ها، سقراط، زیبایی، تقلید، تصویر، تخت، میهمانی

خلاصه ماشینی:

"مایل هستیم بگوییم که گرما و رنگ وبوی عمده آنها و کابرد درخشان تصویر گری تمثیلیاز قبیل تشبیه روان به ارابه‌ران و شور و شهوت‌های«والا»و«پست»مانند جفت اسب‌ها(بنگرید بهرساله فایدروس)و درام زنده و نشاط انگیز آدم‌هاییمانند آریستوفان،آگاتون،آلکبیادس و سقراط که درضیافت حضور دارند و درباره موضوع جذابعشق داد سخن می‌دهند،سهم عظیمی داشته استدر ایجاد شهرت عام و پذیرش عمده این سویهافلاطون مآبی مرتبط با«عشق»و«زیبایی»در بینپژوهندگان کوشای دوره نوگرایی،با این همه اینمبحث چندان نظریه کارآمدی در باب ماهیت شعربه عنوان سوژه الهامی برای رویه و روش ادبی پدیدنیاورده است. سقراط در حالگفتمان درباره کل مشکل بغرنج ارزش‌های چیزی باشدبه طور سودمندی لذت بخش که از راه حواس بیناییو شنوایی به ما می‌رسد اما مفهوم«سودمندی»،ابراز گروی این مفهوم را فاش می‌سازد و ما به ایننتیجه می‌رسیم که این گفتمان بی‌فایده بوده است. فرازی ازاین گفت و گو را در عهد ما بیشتر به عنوان«طراح»دورۀ باستان برای نظریه پردازان،شکل با معنا درهنرهای بصری پیش نهاده‌اند: سقراط:زمانی که از زیبایی شکل سخن می‌گویممرادم آن نیست که عامۀ مردم در نظر دارند مانندزیبایی تن جانداران یا تصاویری که نگار گران از آنهامی‌سازند بلکه مقصودم-اگر بتوانی سخنم رادریابی،شکل‌های راست و شکل‌های گرد وسطح‌ها و جسم‌هایی از این قبیل‌اند که به یاریخط کش،پرگار و گونیا به وجود آوده می‌شود. (دوره آثار،3/791) فراز دوم را که در آن افلاطون به شعر وشاعری حمله می‌آورد-از کتاب دهم«جمهور»می‌آوریم: گفتم پس روشن شد که تقلید همواره از حقیقتدور است و به همین دلیل می‌تواند همه چیز بسازدزیرا در هر بار فقط نمودی را مجسم می‌کند نه چیزیحقیقی را."

صفحه:
از 48 تا 52