Skip to main content
فهرست مقالات

شعر

ناظر:

(4 صفحه - از 54 تا 57)

خلاصه ماشینی:

"هومن عقیلی نژاد-اصفهان شوق ظهور {Sهر چه که رفتم همه بیهوده بود#آب،هوا،منظره فرسوده بودS}{Sفاصله‌ای را نشکستم که هیچ#عمری از این دست نشستم که هیچS}{Sمردم این عصر،نظر باورند#پشت سر و پیش تو بازیگرندS}{Sشعر برای که سرایش کنم#دل به کجا،دل به چه کس خوش کنمS}{Sرشد نکرده هرسم کرده‌اند#مهره صفت پیش و پسم کرده‌اندS}{Sعاریه از بار خودم می‌برم#رشک به خودکار خودم می‌برمS}{Sجوهر«من بودن»من!بی‌گمان#آبروی من!قلم من!بمانS}**{Sگوش کنید این همه افسانه نیست#نعره‌ی یک آدم دیوانه نیستS}{Sمثنوی امشب من،داوری‌ست#حکم میان من و خود باوری استS}{Sامشب اگر راحت و بی‌پرده‌ام#با خودم از اول طی کرده‌امS}{Sجام پر از قافیه نوشیده‌ام#جامه‌ی عریانی پوشیده‌امS}{Sدست به دامان قلم می‌برم#دست دعا سوی حرم می‌برمS}{Sای حرم بی‌مرقد!جمکران#اوج بده من را تا آسمانS}{Sاوج بده،اوج به چشمان او#دست بده،دست به دامان اوS}{Sاو که امیدست،امید من است#راز غزلهای سپید من استS}{Sدل بجز آواز تو را سر نداد#سر به ره هرکس دیگر ندادS}{Sبال و پر شعر منی بی‌گمان#جز توام انگیزه به دفتر ندادS}{Sپر شده‌ام از نفس روی تو#آنچ تو دادی کس دیگر ندادS}{Sجز تو که پر دادی‌ام از خویشتن#هیچکس این گونه مرا پر ندادS}{Sمی‌روم امشب به سوی آسمان#می‌پرم از پنجره‌های زمانS}{Sوای که از خویش پرم ابر،ابر#مانده ببارم به فراسوی صبرS}{Sمانده فقط دل بکنم،یا علی#دل بکنم از اگر،اما،ولیS}{Sدل در،غمخانه‌ی من می‌زند#کشت مرا دل،دل دلواپسیS}{Sکی تو به داد دل من می‌رسی#خسته‌ام و خسته‌ام و خسته‌امS}{Sدل به ظهور قدمت بسته‌ام#می‌شود آیا که صدایم کنیS}{Sآدم افتاده به دام زمان#منتظر توست امام زمانS}{Sمی‌زند این دل به در سینه‌ام#منتظر مژده‌ی آیینه‌امS}{Sباد که چشم همه روشن شود#چشم جهان جلوه گلشن شودS}{Sمی‌روم امشب به سوی آسمان#می‌رهم از بند زمین و زمانS}مهدی فرجی-کاشان رقص نسیم {Sلحظه‌ی بشکوه دیدارت،نمازی دیگرست#قبله‌ی حاجات من امشب حجازی دیگرستS}{Sطرح یک لبخند،در نازک خیالی‌های باغ#انعکاس غنچه‌های نیمه بازی دیگرستS}{Sناز خواب رود تا لبریز دریا می‌شود#باز بر درگاه بارانش نیازی دیگرستS}{Sدر مسیر رقص گل‌ها،ناز نسرین،عطر یاس#رقص آرام نسیم؛اما به سازی دیگرستS}{Sپرسه‌های مبهم تردید را یک پنجره#لحظه‌های رو به باغ دلنوازی دیگرستS}{Sیک تماشا انتظار از ارتفاع آفتاب#رویش یک سینه الهام از نمازی دیگرستS}بهروز آقا بابایی-بابل نغمه‌های مهر شاعریدر فراق دلبندشمثل ابر بهارمی‌گرید **مثل سایهرمیده‌ام از خویشجان پناهی کریممی‌خواهم **شبدهان تا به عطسه‌ای وا کردصبحبر پشت درتلنگر زد **نغمه خوانیپریش می‌خواندتارهای گلوی من ترکیدچه کسی سرمه در گلویم ریخت عبد العظیم صالح آبادی-کرج باغ مهر {Sدر آفتاب عریان،سیمای دیگری داشت#لبخند بی‌دریغش،معنای دیگری داشتS}{Sمردی که باورش بود آیینه داری شرق#رؤیای تابناکش،دنیای دیگر داشتS}{Sبا دست مهربانی،بال بنفشه می‌چید#بر شانه‌های سبزش شولای دیگری داشتS}{Sگل‌های باغ مهرش،لبریز از عطش بود#چشمان گریه خیزش،دریای دگیری داشتS}{Sبر موج‌های خاکی،مشتی ستاره پاشید#رؤیای آبی عشق آوای دیگری داشتS}{Sتصویر دختر شب،در قاب روشنایی#این خال کهکشانی،غوغای دیگری داشتS}{Sآن سوی قصر باران،آفاق نور می‌دید#تندیس باور او،«بودا»ی دیگری داشتS}علی اکبر ابراهیم زاده-گرگان یک خاطره یک شعر(به تصویر صفحه مراجعه شود) قصر آینه‌های شکسته خاطره منظوم«آرش آذر پیک»،از شاعرانجوان و مستعد کرمانشاهی،با عنوان«قصرآینه‌های شکسته»،میهمان این شماره ستون«یکشعر-یک خاطره»است که حال و هوای«خدمتوظیفه»در سربازی را برای به خدمت رفته‌ها زندهمی‌کند؛پیش فنگ و پافنگ کردن‌ها،نگهبانیدادن‌های شبانه و روزانه،مرخصی رفتن‌ها وبازگشتن‌ها و تعلق خاطر یافتن سربازان به هم وسرانجام جدایی‌ها و استمرار خاطرات و بعضادوستی‌ها و..."

صفحه:
از 54 تا 57