Skip to main content
فهرست مقالات

بیتی از مثنوی

نویسنده:

(1 صفحه - از 62 تا 62)

کلید واژه های ماشینی : توش، شارحان مثنوی مولوی از واژه، بیتی از مثنوی، واژه‌های قوش قوش و بوش، نوش، بستگان، مولوی، واژه، معنی، شارحان مثنوی

خلاصه ماشینی: "{Sآنچه آن را من ننوشم همچو نوش#کی دهم در خورد یار و خویش و توشS}(دفتر ششم ب 3984) بیت ظاهرا ساده است و هیچ ابهامی ندارد. در اصل بوده است«تواش»مرکب از ضمیر منفصل مخاطب«تو»و ضمیر متصل«ش»در حالت مفعولی؛امانیکلسون این مطلب را قبول ندارد و عقیده داردکه ساختمان جمله در مصراع دوم از حیث معناچنین است: کی دهم در خورد و توش یار و خویش. (شرحمثنوی معنوی مولوی دفتر ششم ص 2242 و2241)(1),و در شرح استعلامی آمده است: [«ننوشم همچو نوش»یعنی نتوانم با لذتبنوشم،برای من لذت بخش نباشد و«یار وخویش و توش»یعنی دوستان و ندیمان و بستگانو«توش»یعنی آنها که پیوند خون و جسم با مندارند،بستگان نزدیک من. ] ***مشکل شارحان مثنوی دریافتن معنای دقیق*«توش»واژهترکی است به معنیهمانندان و همگنان وهمسالان و اکنون درمیان مردم آذربایجان بههمان معنا به کارمی‌رود. توش واژه ترکی به معنای همانندان و همگنانو همسالان است و اکنون در میان مردمآذربایجان،به همان معنی به کار می‌رود."

صفحه:
از 62 تا 62