Skip to main content
فهرست مقالات

آداب و رسوم در جامعه ژاپن

گزارشگر:

(4 صفحه - از 26 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : ژاپن، ادبی، شینتو، زنان، ادبیات، مردم، رسوم در جامعه ژاپن، مکتب، ادیان، اعتقاد

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اینکه دانشگاه مطالعات خارجی توکیو،هم اکنون مشغول بررسی و مطالعه دربارۀ بیش از 16 زبانزندۀ دنیا می‌باشد و طبعا آثار متعددی از متون ادبیکشورهای مختلف جهان توسط محققان زباندانو زبان شناس این دانشگاه به زبان ژاپنی ترجمه می‌شده،در آینده‌ای نزدیک شاهد آثار مترجم فراوانی ازشاهکارهای ادبی جهان،از جمله فارسی به زبان ژاپنیخواهیم بود و بدیهی است که این کوشش در باروریفرهنگ و ادبیات معاصر ژاپنی نقشی موثر خواهد داشت. غیر از این گونه اعتقادات بی‌پایه که هنوز هم کم وبیش در میان نسل کهنسال ژاپن دیده می‌شود،از دیگرمعتقدات واهی ژاپنیهای پیرو مکتب شینتو این است کهبعضی از پدیده‌های جوی و طبیعی نظیر:زلزله،آذرخشیا برخی از بیماریها را حاصل گناهکاری مردم می‌دانند وگناهان خود را به آسمانی و زمینی تقسیم می‌کنند. تبرک شمردن و آشامیدن آبی که با آن،این تندیسها رادر بعضی معابد می‌شویند و دخیلهای متنوع و فراوانی دراین گونه عبادتگاهها برای مشکل گشایی بسته می‌شود وحتی محلهای فروش دخیلها،طلسمات،بخورها و جادو وجنبلهایی که در مکانهای یاد شده به مشتریان انبوهفروخته می‌شود و اعتقادات خرافی دیگری که ژاپنیها دربارۀ ارواح مردگانشان دارند و از جمله اسامی آن دنیاییبرای آنها تعیین می‌کنند و این اسامی را بر روی چوبهایبلند مخصوصی می‌نویسند و آنها را بر سر آرامگاهشانمی‌گذارند و رواج انواعی از طرز فکر خرافی آنی میسم( Animisme )و فتیشیزم( Fetichisme )و توتمیزم45( Totemisme )در میان این ملت،از جنبه‌های منفی وضعفهای معنوی و اعتقادی آنان محسوب می‌شود و ازطرفی در برابر این گونه باورداشتهای سخیف کهنه،وجودنسل جوان نوخاستۀ ژاپن که اکثریتی از آنها که به هیچمسلک و آیینی و دینی اعتقاد ندارند."

صفحه:
از 26 تا 29