Skip to main content
فهرست مقالات

حرفی برای گفتن ...

مترجم:

(2 صفحه - از 60 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : نوولهای، استرالیا، ادبی، زن، رمان، زندگی، ادبیات فرانسه، ژرژسان، دیوید مار، خواننده کمتر دربارهصداقت دیوید مار

خلاصه ماشینی:

"وی از زمانانتشار اولین نوول خود به نام«درۀخوشبختی»(1939)همچون یک بناییادبود ملی استرالیایی کهبازدیدکنندگان فراوانی دارد اما به طورشایانی از آن تقدیر نمی‌شود،در سه قارهاز جهان شهرت یافته بود. حقیقت این است که وایت علاقه‌ای بهمعرفی قلمرویی جدید در ادبیات و یانویسندگی که هوپ آن را به عنواننوول برجسته استرالیا مورد هجو قرارداد،نداشت. هنگامی که دیوید مار علت تغییرعقیدۀ وایت را در مورد نوشتن شرححال زندگیش از او پرسید،او در پاسخگفت:«تاکنون درباره‌ام کتابهای فلسفی حرفی برای گفت... سبک سادهو نمونه و زیرکی قضاوت ادبی و همچنین صداقت در مورد جزئیات زندگیوایت از مشخصات بارز کتاب است وباعث می‌شود که خواننده کمتر دربارهصداقت دیوید مار شک کند. اگر چه وایت می‌گوید زندگیشکوچکترین جذابیتی نداشته و یکنواختاست ولی کسی است که تمام صفحاتکتاب را به خود اختصاص داده است. وایت بر روی میز تحریرش تمام نقشهایشخصیت‌های داستانهایش را بیانمی‌کرد و شخیتهایی نظیر پیردختر،هنرمند،زن کدبانو،پسر،زن رختشورسالها در صحنه نمایش تخیل ویسرگردان بودند و هیچ یک از این‌ها تازمانی که کار نوشتن نوولی آغاز نمی‌شدبا یکدیگر روبرو نمی‌شدند و به صحبتنمی‌پرداختند. بدون تردید شما هم به آثار پاتریکوایت علاقه دارید اما کسانی کهتحت تأثیر شخصیت‌های غیر عادی وایتکه در جستجوی خدایند،قرار نمی‌گیرندنیز تصویر دیویدمار را از وایت به عنوانمردی بی‌نهایت جالب خواهند دید،کهحتی آگاهیش دربارۀ نوشته‌هایکینه‌توزانه و غیر عادی نوول«ترک رویشیشه»(1981)،از خود وایت نیزبیشتر است. ژرژلوبن که زندگی خود را وقفانتشار 25 جلد کتاب از«مکاتبات»ژرژسان کرده است دربارۀ نامه‌های اوچنین می‌گوید:توانایی شگرف این زندر سازماندهی موضوع نامه‌هایش است. بی‌شک ژرژسان آثار خود را پیشاز نوشتن،زندگی کرده است و این نکتهبه خوبی از آثار او بر می‌آید."

صفحه:
از 60 تا 61