Skip to main content

ارایه مدل رگرسیونی پیشرفت تحصیلی در درس علوم دانش آموزان دوره راهنمایی، بر اساس داده ها و نتایج مطالعه تیمز 99 (TIMSS-S)

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی متغیرهای آموزشی مرتبط با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی در درس علوم (بر اساس داده ها و نتایج مطالعه تیمز - آر)، و ارایه الگوی مناسب رگرسیونی، جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی آنان صورت گرفت. به همین منظور، کل 5301 نفر دانش آموز پایه سوم راهنمایی شرکت کننده در مطالعه تیمز - آر، که به صورت سرشماری انتخاب شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از بین متغیرهای آموزشی که داده های مربوط به آن ها در مطالعه تیمز - آر جمع آوری شده بود، 9 متغیر از طریق روش غیر آزمایشی با طرح تحقیق همبستگی و با استفاده از روش های آماری، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که همه متغیرهای آموزشی وارد شده در تحقیق، دارای ضریب همبستگی معناداری (در سطح (p<0.01 با متغیر ملاک بودند. همچنین، مدل رگرسیونی جهت پیش بینی متغیر ملاک (پیشرفت تحصیلی) بر اساس متغیرهای آموزشی وارد شده در تحقیق ارایه گردید که از 9 متغیر آموزشی، 8 متغیر در پیش بینی متغیر ملاک نقش داشته و در مجموع، 16.3 درصد از تغییرات، متغیر ملاک را تبیین می کردند و بقیه تغییرات متغیر ملاک (83.7 درصد)، توسط متغیرهای دیگر (متغیرهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، و بعضی از متغیرهای آموزشی و...) که محقق آن ها را در نظر نگرفته و وارد مدل نشده اند تبیین می گردد.

کلیدواژه ها : مدل رگرسیونی ،متغیرهای آموزشی ،دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ،درس علوم ،عملکرد تحصیلی ،مطالعه تیمز - آر

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.