Skip to main content
فهرست مقالات

روابط ساختاری میان ابعاد اختلال های اضطرابی و افسردگی DSM - IV و ابعاد الگوی سه بخشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (14 صفحه - از 63 تا 76)

هدف: هدف بررسی حاضر، ارزیابی روایی الگوی سلسله مراتبی تلفیقی براون، کورپیتا و بارلو است. در این الگو، روابط ساختاری ویژگی‌های اساسی اختلال‌های اضطرابی و افسردگی و ابعاد الگوی سه بخشی اضطراب و افسردگی مورد بررسی قرار گرفته است. روش: در پژوهش حاضر با داده‌های فراهم آمده از 255 بیمار سرپایی مبتلا به اختلال‌های اضطرابی و افسردگی، نخست از طریق تحلیل عاملی تاییدی (CFA)، روایی الگوی پنج عاملی اختلال‌های اضطرابی و افسردگی DSM-IV و روایی الگوی سه بخشی افسردگی و اضطراب سنجیده شد. سپس با بهره‌گیری از مدل‌یابی معادله‌ی ساختاری (SEM)، الگوی ساختاری سه سطحی براون و همکاران با الگوهای رقیب مقایسه شد تا برازنده‌ترین الگو برای داده‌ها آشکار شود. یافته‌ها: یافته‌های به‌دست آمده از روایی افتراقی الگوی پنج عاملی اختلال‌های اضطرابی و افسردگیDSM-IV و مدل سه بخشی اضطراب و افسردگی حمایت می‌کند. از میان چند الگوی ساختاری، بهترین برازش برای ساختاری به دست آمد که در آن عوامل مرتبه‌ی بالای ابعاد عاطفی یعنی عاطفه‌ی منفی و عاطفه‌ی مثبت به شیوه‌ی قابل انتظار روی عوامل اختلال اضطرابی و افسردگی، اثر معنی‌دار می‌گذارند. نتیجه: الگوی سلسله مراتبی تلفیقی فوق، با درنظر گرفتن محدودیت‌های پژوهش حاضر، مورد تایید قرار می‌گیرد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.