Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد مقیاس مطلوبیت اجتماعی همراه با آزمون نئو برای گزینش کارکنان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 40 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (10 صفحه - از 52 تا 61)

کلیدواژه ها : مطلوبيت اجتماعي ،گزينش كاركنان ،آزمون شخصيتي نئو

کلید واژه های ماشینی : مقیاس مطلوبیت اجتماعی ،آزمون NEO PI ،مقیاس ،نمره مقیاس مطلوبیت اجتماعی ،نمره ،آزمون ،میان نمره مقیاس مطلوبیت اجتماعی ،همبستگی میان نمره مقیاس مطلوبیت ،شاخص ،ضریب همبستگی میان نمره مقیاس ،مقیاس مطلوبیت اجتماعی همرا‌ه ،کاربرد مقیاس مطلوبیت اجتماعی ،تحریف ،وجدانی بودن ،گزینش ،نمره مقیاس مطلوبیت اجتماعی جوینده ،میان نمره شاخص برونگرا ،گزینش کارکنان ،مقیاس مطلوبیت اجتماعی تفاوت ،پژوهش ،نمره شاخص برونگرا ،مقیاس مطلوبیت اجتماعی جوینده کار ،مقیاس مطلوبیت اجتماعی نمره شاخص ،نمره بالا در مقیاس مطلوبیت ،مقیاس آزمون NEO ،ضریب همبستگی ،نمره پایین در مقیاس مطلوبیت ،آزمون نئو ،شاخص وجدانی بودن ،انحراف معیار

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس مطلوبیت اجتماعی (مقیاس دروغ‌سنجی) برای آزمون NEO PI-R اجرا گردید. مواد و روش‌کار: 22 عبارت برای سنجش مطلوبیت اجتماعی انتخاب گردید و در میان عبارات آزمون NEO PI-R قرار داده شد و بر روی 285 نفر جوینده‌ی کار اجرا گردید. با روش تحلیل عاملی 15پرسش برگزیده شدند. برپایه‌ی میانگین و انحراف معیار نمره‌های این مقیاس‌ها، آزمودنی‌ها در سه گروه جای داده شدند و نمره‌های آنها در شاخص‌ها و مقیاس‌های آزمون NEO PI-R با نمره‌های 79 آزمودنی غیرجویای کار مقایسه گردید.یافته‌ها: کمترین تفاوت بین گروه‌ها مربوط به شاخص باز بودن و بیشترین تفاوت مربوط به شاخص وجدانی بودن بود. هم‌چنین گروه غیرجویای کار در زمینه‌ی نمره‌های بی‌ثباتی هیجانی و شاخص توافق با گروه دارای نمره‌ی پایین در مقیاس مطلوبیت اجتماعی تفاوت معنی‌دار نداشتند. افراد دارای نمره‌ی بالا در مقیاس مطلوبیت اجتماعی گرایش داشتند که از نظر هیجانی خود را باثبات‌تر و بیشتر وجدانی نشان دهند تا افراد دارای نمره‌ی پایین. هم‌چنین ضریب‌های همبستگی میان نمره‌های مقیاس مطلوبیت اجتماعی و نمره‌های شاخص‌ها و مقیاس‌ها برای گروه جویای کار نشان‌دهنده‌ی ارتباط معنی‌دار میان نمره‌های شاخص‌های برونگرایی و باز بودن به تجربه‌ها از یک‌سو و نمره‌های مقیاس مطلوبیت اجتماعی از سوی دیگر نبود، اما همبستگی میان سایر شاخص‌ها و مقیاس یاد شده معنی‌دار و مثبت بود. نتیجه‌گیری: مقیاس مطلوبیت اجتماعی همراه با آزمون NEO PI-R می‌تواند میان افراد دارای انگیزه‌‌ی تحریف و افراد بدون انگیزه‌ی تحریف تفاوت نشان دهد. هم‌چنین در تفسیر نیمرخ افراد متمایل به تحریف می‌توان به نمره‌های شاخص‌های برونگرایی و بازبودن به تجربه‌ها اعتماد نمود اما در تفسیر بقیه‌ی شاخص‌ها بایستی احتیاط شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.