Skip to main content
فهرست مقالات

آیا همراهی اختلال وسواسی - اجباری با اختلال دو قطبی نوع یک کمتر از اختلال افسردگی اساسی است؟

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 45 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (7 صفحه - از 117 تا 123)

کلیدواژه ها : اختلال وسواسي – اجباري ،اختلال دوقطبي ،مانيا ،‌اختلال افسردگي اساسي ،همبودي

کلید واژه های ماشینی : اختلال افسردگی اساسی ،اختلال ،بیمار ،OCD ،اختلال دوقطبی ،همراهی ،افسردگی ،وسواس ،MDD ،همبود ،BID ،اختلال وسواسی ،بیمار مبتلا به اختلال افسردگی ،مانیا ،همراهی اختلال وسواسی ،تشخیص ،برتر میزان همبود اختلال ،بیمار مبتلا ،گروه MDD ،میزان همبود اختلال وسواسی ،روانپزشک ،گروه BID ،همبود OCD ،بیمار دوقطبی ،میزان همبود اختلال دوقطبی ،بیمار BID ،معیار تشخیصی ،بیمار دوقطبی نسبت ،عمر OCD ،پژوهش

مقدمه: بررسی‌ها گویای برتری میزان همبودی اختلال وسواسی – اجباری (OCD) در بیماران دوقطبی نسبت به بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (MDD) هستند. ولی در زمینة مقایسة این همبودی بین اختلال دوقطبی نوع یک (BID) و MDD یافته‌های موجود اندک است. این پژوهش با هدف چنین مقایسه‌ای انجام شده است. مواد و روش‌کار: در یک مطالعه مقطعی، 466 بیمار مراجعه‌کننده به چهار مرکز روانپزشکی دانشگاهی شهر تهران به‌کمک فهرست معیارهای تشخیصی DSM-IV ارزیابی شدند و میزان همبودی همه عمر OCD در بیماران مبتلا به MDD و BID محاسبه و با روش‌های آماری توصیفی و تحلیلی بررسی شد.یافته‌ها: 124 مورد MDD و 115 مورد BID تشخیص داده شد که از نظر میانگین سنی و سایر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی تفاوت معنی‌دار آماری نداشتند. میزان موارد بستری و نوع راجعة اختلال در گروه BID به‌طور معنی‌دار بیش از گروه دیگر بود. میزان همبودی همه عمر OCD در گروه MDD 7/17%‌ و در گروه BID 7%‌ بود که تفاوت معنی‌دار داشت (05/0p< ). هیچ موردی از همبودی OCD در بیماران مبتلا به نخستین دورة‌ مانیا وجود نداشت و از این نظر تفاوت معنی‌داری بین بیماران مبتلا به MDD یک دوره‌ای و MDD راجعه دیده نشد.نتیجه‌گیری: همبودی همه عمر OCD در بیماران مبتلا به MDD چشمگیر است و ممکن است بیش از بیماران BID باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.