Skip to main content
فهرست مقالات

همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی در دختران فراری از خانه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (5 صفحه - از 258 تا 262)

کلیدواژه ها : دختران فراری ،همبستگی خانوادگی ،استقلال عاطفی

کلید واژه های ماشینی : همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی، دختران فراری از خانه، نوجوان، دختران عادی، روابط زناشویی و روابط والدین، گروه دختران فراری از خانه، دختران فراری و دختران عادی، روابط زناشویی، مقیاس همبستگی خانوادگی، استقلال عاطفی در دختران، خانه و دختران عادی، والدین، متغیر روابط زناشویی و روابط، آزمون تحلیل افتراقی، روابط والدین و نوجوان، میزان انسجام روابط دختر نوجوان، ابعاد مقیاس گروه دختران میانگین، سامانی، تمایز دختران فراری از خانه، مقیاس استقلال عاطفی، بروز رفتار فرار از خانه، روابط زناشویی والدین، روابط زناشویی والدین فراری، روابط، بررسی مقایسه دختران فراری، انسجام، خانواده، خانه و گروه عادی، استقلال عاطفی میانگین نمرة دختران، همبستگی خانوادگی دختران فراری

هدف: هدف این بررسی مقایسه دختران فراری از خانه و دختران عادی از نظر همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی بود. روش : 35 دختر فراری از خانه ساکن در مرکز سامان خواهان شهر شیراز و 35 دختر عادی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، به دو مقیاس همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی پاسخ دادند. داده ها به کمک آزمون تحلیل افتراقی و آزمون t تحلیل شدند. یافته ها: مقایسه گروه دختران فراری از خانه و گروه عادی نشان دهنده تفاوت معنی دار در چهار بعد از پنج بعد مقیاس همبستگی خانوادگی (همبستگی با پدر، روابط زناشویی، مکان تعامل و روابط والدین و نوجوان) بود. آزمون تحلیل افتراقی نیز نشان داد که بر پایه دو متغیر روابط زناشویی و روابط والدین و نوجوان می توان 77% از دختران فراری از خانه را از دختران عادی متمایز ساخت. نتیجه گیری: نوع روابط خانوادگی از عوامل مهم تفاوت دختران فراری و دختران عادی است.

خلاصه ماشینی: "ابزارهای گردآوری داده‌ها پس از ارایه توضیحات لازم برای پاسخ‌گویی در اختیار آزمودنی‌های دو گروه گذاشته - Garbarino 2- emotional autonomy3- Lamborn 4- Steinberg5- Silverbrg 6- Beyers 7- Goossens 8- anxiety9- depression 10- stress11- Garber 12- Little13- Gecas 14- Seff15- Small 16- Eastman17- Cornelius 18- Family Cohesion Scale19- Emotional Autonomy Scale20- individuation 21- independency and self-reliance22- deidealization شد. جدول1- میانگین و انحراف‌معیار ابعاد مختلف مقیاس همبستگی خانوادگی ابعاد مقیاس گروه دختران میانگین (انحراف‌معیار) انسجام با مادر فراری 03/3 (09/1) عادی 5/3 (96/0) انسجام با پدر فراری 39/2 (92/0) عادی 01/3 (91/0) مدت زمان تعامل فراری 89/2 (57/0) عادی 26/3 (0/1) روابط زناشویی والدین فراری 76/2 (17/1) عادی 8/3 (95/0) روابط عاطفی اعضای خانواده فراری 8/2 (34/1) عادی 2/3 (19/1) مکان تعامل فراری 86/2 (2/1) عادی 85/3 (95/0) نحوة تصمیم‌گیری فراری 81/2 (78/0) عادی 18/3 (76/0) روابط والدین و فرزندان فراری 78/2 (3/1) عادی 84/3 (0/1) جدول2- میانگین و انحراف معیار ابعاد مختلف مقیاس استقلال عاطفی ابعادمقیاس گروه دختران میانگین (انحراف‌معیار) تفرد فراری 94/2 (51/0) همتا (عادی) 76/2 (58/0) عدم وابستگی و خود اتکایی فراری 28/2 (79/0) همتا (عادی) 17/2 (57/0) غیرایده‌آل‌بودن والدین فراری 78/2 (75/0) همتا (عادی) 87/2 (59/0) جدول 3- ضرایب معادلة تحلیل افتراقی ضریب متغیر استاندارد غیر استاندارد روابط والدین و نوجوان 74/0 56/0 روابط زناشویی 67/0 68/0 ضریب ثابت ــ 06/4- برای بررسی و مقایسة دوگروه دختران فراری از خانه و دختران عادی در ابعاد مختلف مقیاس استقلال عاطفی نیز آزمون t وابسته با تصحیح بونفرونی به‌کار برده شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.