Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگی های روان سنجی پرسش نامه پاسخ های مقابله جوانان در بررسی افراد تحت درمان سرطان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (12 صفحه - از 315 تا 326)

کلیدواژه ها : دین ،فرهنگ ،اضطراب ،نوجوانان ،استرس ،مقابله ،سرطان ،بیماری مزمن

کلید واژه های ماشینی : مقابله ،سرطان ،مقیاس ،اضطراب ،CRI ،نوجوانان ،همبستگی ،بیماری ،کودکان ،هیجان ،پرسش‌نامه ،مقیاس اصلی CRI ،مقابله مذهبی ،مقیاس CRI ،مقابله‌ای متمرکز بر حل مسأله ،راهبرد‌های ،روایی ،نمره‌‌های اضطراب با مقابله مذهبی ،مقابله متمرکز بر هیجان ،مقیاس مقابله مذهبی ،عامل ،زیرمقیاس ،بررسی افراد تحت درمان سرطان ،پژوهش ،اجتنابی ،راهبرد‌های مقابله‌ای متمرکز بر هیجان ،راه‌برد ،زیرمقیاس‌های CRI ،فرآیند ،زیرمقیاس‌های

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة پاسخ‌‌های مقابله جوانان (CRI-Y) در افراد تحت درمان سرطان انجام شده است. بررسی اعتبار و ساختار مفهومی این پرسش‌نامه در بافت فرهنگی ایرانی، که نوعی از روایی سازه است، هدف اصلی این مطالعه است. افزون بر این، روایی همگرا و افتراقی که بخش‌‌‌های مهم دیگری از ویژگی‌های روان‌سنجی یک آزمون می‌باشد، ارزیابی شده است. روش: شرکت‌کنندگان این پژوهش 75 نفر از افراد دارای تشخیص پزشکی سرطان خون و مراجعه‌کننده به چندین مرکز سرطان شهر تهران بودند. برای گردآوری داده‌‌ها در کنار مقیاس CRI-Y یک مقیاس مقابله مذهبی نیز به‌کار برده شد. از مقیاس اضطراب صفت/حالت اسپیلبرگر برای ارزیابی اضطراب بهره گرفته شد. افزون بر این، یافته‌‌ها بر پایه چهارچوب‌های نظری و یافته‌های آزمایشی که نقش مقابله مذهبی و اهمیت مقابله اجتنابی را در بیماری‌های حاد و مزمن نوجوانان تعیین می‌کند تحلیل شد.یافته‌‌ها: تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی مقیاس CRI-Y، ساختار مقیاس اصلی CRI-Y را تکرار نکرد. تحلیل عاملی مؤلفه‌های اصلی این مقیاس چهار عامل را آشکار کرد. اعتبار این مقیاس‌ها، که به روش آلفای کرونباخ به‌دست آمد رضایت‌بخش بود. میانگین زیرمقیاس‌های CRI-Y نشان داد که نمونه مورد بررسی، هر دو نوع مقابله مسأله‌مدار و هیجان مدار را به‌کار می‌برند. مقابله مذهبی به طور معنی‌داری با همه عوامل همبستگی داشت. نمرات اضطراب با عامل 1 و 2 مقیاس CRI-Y همبستگی منفی نشان داد، اما همبستگی با عامل 4 مقیاس CRI-Y مثبت و معنی‌دار بود. نمره‌‌های اضطراب با مقابله مذهبی همبستگی معکوس و معنی‌دار داشت.نتیجه‌گیری: زیرمقیاس‌های CRI-Y می‌توانند برای نشان دادن فعالیت‌های مقابله نوجوانان که به‌طور معنی‌داری بر اضطراب نوجوانان تأثیر می‌گذارد استفاده شوند.

خلاصه ماشینی:

"- Cadman 2- Boyle3- Szatmari 4- Offord5- Lavigne 6- Faier-Routman7- Silver 8- Worthman9- overt behavior 10- Moos 11- Schaefer 12- acute health crisis13- Ben-Porah 14- Waller15- Butcher 16- Stone17- Greenberg 18- Kennedy-moore19- Newman 20- Vitaliano21- Russo 22- Carr23- Mauirio 24- Becker25- Atkinson 26- Violato27- Watson 28- Willson29- Sinha به این دلایل در صورت تکرارناپذیری ساختار عاملی مقیاس اصلی، باید شواهدی در راستای روایی همزمان ساختار عاملی جدید به‌دست آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.