Skip to main content
فهرست مقالات

اعتباریابی آزمون ساختار یافته عینی - بالینی روانپزشکی: یک بررسی راهنما

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1386 - شماره 48 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (8 صفحه - از 41 تا 48)

کلیدواژه ها : پایایی ،روایی ،روانپزشکی ،بالینی (OSCE) ،آزمون ساختاریافته عینی ،آزمون ساختاريافته عيني- باليني (OSCE)

کلید واژه های ماشینی : روانپزشک ،OSCE ،دستیار ،آزمون ،نمره ،پایایی ،ارزیاب ،میانگین کل نمره چک‌لیست دستیار ،میانگین نمره چک‌لیست و نمره ،ضریب همبستگی ،هم‌کاری دانشگاه علم پزشکی ایران ،امتحان ،روایی ،پایایی آزمون OSCE ،بورد ،هاجز ،اصفهان ،همبستگی ،نمره چک‌لیست و نمره کلی ،چک‌لیست ،دانشگاه علم پزشکی ایران ،آزمون OSCE ،GR ،نمره چک‌لیست و نمره‌دهی کلی ،استاد ،دانشجو ،SP ،علم پزشکی ،بالینی روانپزشک ،ارزیابی

هدف: آزمون ساختار‌یافته عینی- بالینی (OSCE) برای امتحانات جامع دستیاری و بورد تخصصی روانپزشکی به‌کار گرفته می‌شود. در یک بررسی راهنما که با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و اصفهان در مرکز تحقیقات علوم رفتاری اصفهان انجام شد، ضمن آشناشدن دستیاران و استادان رشته روانپزشکی با این آزمون، روایی و پایایی آن بررسی گردید.روش: این بررسی برای تعیین روایی و پایایی آزمون OSCE در روانپزشکی در پاییز 1384 در مرکز تحقیقات علوم رفتاری اصفهان انجام شد. برای این منظور یک کارگاه سه روزه تشکیل گردید. 22 نفر از استادان و 22 نفر از دستیاران در این برنامه شرکت نمودند. شش ایستگاه 10 دقیقه‌ای طراحی گردید. برای تعیین روایی، روش روایی صوری و برای تعیین پایایی روش‌های پایایی بین ایستگاهی، همسانی درونی، ضریب وابستگی و پایایی موازی به‌کار برده شد.یافته‌ها: میانگین کل نمرات چک‌لیست دستیاران 28/84 (انحراف معیار 11/91) و ضریب وابستگی بین نمرات ارزیاب‌ها (در مجموع شش ایستگاه) برابر با 0/96 و ضریب همبستگی آن 0/82 به‌دست آمد. ضریب همبستگی پیرسون بین میانگین نمره‌های چک‌لیست و نمره کلی محاسبه و ضریب همبستگی 0/89 (0/001>p) به‌دست آمد. روایی آزمون در حد بسیار خوب بود.نتیجه‌گیری: آزمون شفاهی به روش OSCE برای دستیاران روانپزشکی انجام‌شدنی است و از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.