Skip to main content
فهرست مقالات

اعتباریابی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (9 صفحه - از 49 تا 57)

کلیدواژه ها : رضایت از زندگی ،دانش‌آموزان ،اعتباریابی ،دانش آموزان ،مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان ،مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان

کلید واژه های ماشینی : رضایت ،مقیاس ،رضایت از زندگی ،مقیاس چندبعدی رضایت ،دانش‌آموزان ،رضایت از زندگی دانش‌آموزان ،خانواده ،مدرسه ،پایایی پاره‌مقیاس‌های پنج‌گانه ابزار پژوهش ،پایایی ،میان کل مقیاس چندبعدی رضایت ،پایایی مقیاس گویه شاخص‌های پایایی ،دختر ،زمینه پاره‌مقیاس‌های رضایت از خانواده ،مقیاس گویه شاخص‌های پایایی مقیاس ،پژوهش ،مقیاس رضایت از زندگی ،محیط زندگی ،زمینه پایایی کل مقیاس رضایت ،MSLSS ،هیوبنر ،اعتباریابی مقیاس چندبعدی رضایت ،پاره‌مقیاس‌های ،دانش‌آموزان پسر و دانش‌آموزان دختر ،تحلیل عاملی مقیاس چندبعدی رضایت ،زمینه پاره‌مقیاس‌های رضایت از مدرسه ،Life Satisfaction Scale ،رضایت از محیط زندگی ،تفاوت معنی‌داری در زمینه پاره‌مقیاس‌های ،شاخص‌های

هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی به‌عنوان شاخص نگرش مثبت نسبت به زندگی انجام شده است. روش: مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی (MSLSS) بر روی 200 دانش‌آموز دبیرستانی (100 دختر و 100 پسر) با سه گرایش تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- چندمرحله‌‌ای- تصادفی از ناحیه‌های سه و پنج شهر اصفهان انتخاب شده بودند، انجام شد. داده‌ها به‌کمک آزمون آماری t ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه و تحلیل عاملی، تحلیل گردیدند. یافته‌ها: آلفای کرونباخ در کل آزمودنی‌ها، بین دانش‌آموزان پسر و دانش‌آموزان دختر به‌ترتیب 863/0، 844/0و884/0 بود. افزون بر آن پایایی ابزار بر حسب دو ناحیه آموزشی (سه و پنج) و هم‌چنین به‌تفکیک سه گرایش تحصیلی (ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی) مطلوب بود. پایایی پاره‌مقیاس‌های پنج‌گانه ابزار پژوهش (دوستان، خود، مدرسه، خانواده و محیط زندگی) نیز مطلوب بود. تحلیل عاملی نشان داد که گویه‌های ابزار را می‌توان به پنج عامل کاهش داد که بازگوکننده روایی سازه است. نتیجه‌گیری: این مقیاس را می‌توان به‌عنوان ابزاری پایا برای دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان به‌کار برد.

خلاصه ماشینی:

"1- Edmons 2- Greenspoon3- Saklofske 4- Annas5- Laughlin 6- Huebner7- Cameron 8- Lackland9- King 10- Lyubomirsky11- Frisch12- Students’ Life Satisfaction Sale13- Brief Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale14- Suldo 15- Valois ج) مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان1 (MSLSS): این مقیاس دارای چهل ماده بوده، به ارزیابی افراد در پنج زمینه خانواده، دوستان، مدرسه، خود و محیط زندگی با هدف‌های زیر می‌پردازد (هیوبنر، 2001؛ هیوبنر، لاگلین، اش2 و گیلمن3، 1998): 1- ارزیابی افراد در زمینه‌ مدرسه، خانواده، دوستان؛2- شناسایی میزان کلی رضایت از زندگی با توجه به جمع نظریه‌های افراد در چندین زمینه. 1 1- Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale 2- Ash 3- Gilman4- self-report well-being index5- Social Desirability Scales جدول 1- شاخص‌های آمارتوصیفی گویه‌های چهل مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی میانگین (انحراف معیار) گویه میانگین (انحراف معیار) گویه 24/4 (61/1) مدرسه 5 33/5 (15/1) خانواده 1 44/4 (50/1) مدرسه 6 55/5 (89/0) خانواده 2 36/4 (61/1) مدرسه 7 35/5 (01/1) خانواده 3 93/4 (63/1) مدرسه 8 13/5 (29/1) خانواده 4 54/3 (85/1) محیط 1 09/5 (31/1) خانواده 5 18/4 (95/1) محیط 2 09/5 (33/1) خانواده 6 01/4 (96/1) محیط 3 21/4 (45/1) خانواده 7 43/3 (02/2) محیط 4 20/5 (08/1) دوستان 1 51/3 (75/1) محیط 5 24/5 (41/1) دوستان 2 11/5 (29/1) محیط 6 29/4 (46/1) دوستان 3 87/3 (75/1) محیط 7 53/4 (40/1) دوستان 4 80/2 (74/1) محیط 8 01/5 (09/1) دوستان 5 21/4 (2) محیط 9 68/4 (55/1) دوستان 6 61/5 (92/0) خود 1 15/3 (92/1) دوستان 7 07/5 (08/1) خود 2 07/5 (21/1) دوستان 8 34/4 (62/1) خود 3 82/4 (55/1) دوستان 9 81/4 (64/1) خود 4 31/4 (70/1) مدرسه 1 65/4 (29/1) خود 5 01/5 (27/1) مدرسه 2 74/4 (39/1) خود 6 18/3 (59/1) مدرسه 3 44/5 (99/0) خود 7 75/4 (76/1) مدرسه 4 با توجه به نواحی آموزشی آزمودنی‌ها، داده‌ها گویای آن است که تفاوت معنی‌داری در زمینه پاره‌مقیاس‌های رضایت از مدرسه (01/0p<، 131/3=t)، رضایت از محیط زندگی (05/0p<، 052/2=t)، رضایت از خود (05/0p<، 205/2=t) و هم‌چنین کل مقیاس MSLSS (01/0p<، 55/2=t) در میان دانش‌آموزان ناحیه سه و پنج آموزش و پرورش وجود دارد؛ در حالی که تفاوت معنی‌داری در زمینه پاره‌مقیاس‌های رضایت از خانواده و دوستان میان دانش‌آموزان ناحیه‌های سه و پنج آموزشی دیده نشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.