Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر سلامت روان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (8 صفحه - از 158 تا 165)

کلیدواژه ها :

آموزش ،هوش هیجانی ،سلامت روانی

کلید واژه های ماشینی : تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی، آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی، سلامت روان، مؤلفه‌های هوش هیجانی بر سلامت، آزمایش، ساعتة آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی، آزمون، آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی سبب، افسردگی، میانگین نمره‌های پس‌آزمون گروه‌های آزمایش

هدف: در پژوهش حاضر، تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر افزایش سلامت روان بررسی شده است. روش: در این پژوهش با طرحی آزمایشی، نخست 30 نفر از مراجعان زن و مرد 25-20 سالة مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره‌، انتخاب و به‌تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جای داده شدند. پس از اجرای پیش‌آزمون با آزمون‌های هوش هیجانی 133 ماده‌ای بار- آن و پرسش‌نامة SCL-90-R بر روی هر دو گروه، گروه آزمایش در 12 جلسه‌ دو ساعتة آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی، هر هفته یک‌بار شرکت نمود. سپس برای هر دو گروه پس‌آزمون انجام شد. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها به روش تحلیل کوواریانس و واریانس چند متغیره یک طرفه نشان داد که آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی در افزایش سلامت روان، به‌طور معنی داری (001/0p< ) مؤثر بوده و علایم بیماری را در مؤلفه‌های سلامت روان کاهش داده است.نتیجه‌گیری: آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی سبب ارتقای سلامت روانی می‌شود، به‌طوری‌که فرد نمره بهتری در گزارش‌های شخصی از موقعیت درونی و احساس توانایی مقابله با مشکلات به‌دست می‌آورد.

خلاصه ماشینی:

"1- Toronto Alexithymia Scale2- Emotional Quotient Inventory3- Taylor 4- Bagby5- Terver 6- Tafrat 7- Kassinore 8- Ciarrochi9- Chan 10- Bajgar11- Saarni 12- Cobb13- Hollahan 14- Moos15- Bar-on16- Symptom Checklist-90-Revised17- assimilation and accommodation introspection برای انتخاب نمونه‌ها، نخست 35 مراجع با تحصیلات دیپلم و بالاتر در یک مصاحبة تشخیصی شرکت کردند و پس از تشخیص سایکوتیک‌نبودن آنها و بررسی شرایط مورد نظر (سن، تمایل به شرکت در یک گروه‌درمانی، تعهد شرکت پیوسته در همه جلسه‌ها و عدم مصرف دارو)، در لیست انتظار قرار گرفتند. S. 35/218 001/0 89/0 جدول 2- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره یک‌طرفه تفاوت نمره‌های پیش‌آزمون- پس‌آزمون نمره کلی مؤلفه‌ها و خرده آزمون‌های هوش‌بهر هیجانی گروه‌های آزمایش (15=n) و گواه (15=n) هوش هیجانی گروه میانگین تفاوت‌ها انحراف معیار آزمون F سطح معنی‌داری مجذور اتا خرده‌آزمون‌ها خودآگاهی هیجانی آزمایش 1 66/10- 84/3 33/83 001/0 75/0 گواه2 40/1 37/3 ابراز وجود آزمایش 1 93/7- 40/2 14/125 001/0 82/0 گواه2 40/0 59/1 حرمت نفس آزمایش 1 27/11- 30/4 71/82 001/0 75/0 گواه2 93/0 91/2 خود شکوفایی آزمایش1 27/11- 78/2 72/132 001/0 83/0 گواه2 80/0 14/2 استقلال آزمایش1 60/9- 87/2 147 001/0 84/0 گواه2 60/1 13/2 همدلی آزمایش1 47/7- 09/3 36/61 001/0 69/0 گواه2 27/0 25/2 میان‌فردی آزمایش1 73/12- 52/2 22/238 001/0 89/0 گواه2 73/0 25/2 مسئولیت اجتماعی آزمایش1 2/11- 42/4 76/53 001/0 66/0 گواه2 60/1 47/2 حل مسأله آزمایش1 86/11- 09/2 29/295 001/0 91/0 گواه2 0/1 2 آزمون واقعیت آزمایش1 2/14- 14/4 63/121 001/0 81/0 گواه2 27/0 94/2 انعطاف پذیری آزمایش1 87/7- 44/3 02/58 001/0 67/0 گواه2 40/0 42/2 تحمل استرس آزمایش1 27/11- 47/3 68/122 001/0 81/0 گواه2 006/0 90/1 کنترل تکانه آزمایش1 67/12- 28/3 74/142 001/0 84/0 گواه2 60/0 77/2 شادکامی آزمایش1 40/10- 35/2 06/163 001/0 85/0 گواه2 27/0 21/2 خوش‌بینی آزمایش1 60/8- 56/3 06/52 001/0 65/0 گواه2 40/0- 58/2 مؤلفه‌ها روابط درون‌فردی آزمایش1 73/50- 86/5 40/642 001/0 96/0 گواه2 53/3 87/5 روابط میان‌فردی آزمایش1 40/31- 76/7 95/178 001/0 86/0 گواه2 60/0- 39/4 سازگاری آزمایش1 93/33- 88/6 14/240 001/0 89/0 گواه2 66/1 84/5 کنترل استرس آزمایش1 9/23- 33/4 2/259 001/0 90/0 گواه2 66/0 02/4 خلق عمومی آزمایش1 00/19- 93/4 94/173 001/0 86/0 گواه2 13/0- 53/2 نمره کلی هوش هیجانی آزمایش1 47/138- 11/16 41/642 001/0 96/0 گواه2 26/4 31/14 بر پایه یافته‌های جدول 3، مقدار F محاسبه شده در شاخص کلی علایم مرضی و معیار ضریب ناراحتی معنی‌دار است (001/0p<)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.