Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه هوش هیجانی و سبک های حل مسأله با سلامت عمومی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1386 - شماره 49 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (7 صفحه - از 166 تا 172)

کلیدواژه ها : هوش هیجانی ،سبک های حل مسأله ،درماندگی ،اعتماد ،سلامت عمومی ،سبك‌هاي حل مسأله

کلید واژه های ماشینی : هوش هیجانی ،هیجان ،سبک حل مسأله ،سلامت عمومی ،سبک ،حل مسأله با سلامت عمومی ،هوش هیجانی و سبک ،رابطه هوش هیجانی ،سبک حل مسأله با سلامت ،سبک حل مسألة ،حل مسألة درماندگی و مهارگری ،سبک حل مسأله و سلامت ،سبک حل مسألة اعتماد ،حل مسأله و سلامت عمومی ،سبک حل مسألة گرایش ،هوش هیجانی سبک حل مسأله ،اعتماد ،واریانس هوش هیجانی ،حل مسألة اعتماد و گرایش ،حل مسألة گرایش و اعتماد ،سلامت عمومی رابطة مثبت ،رگرسیون ،گرایش ،سبک حل مسأله سلامت عمومی ،مهارگری ،واریانس ،مقیاس هوش هیجانی ،سلامت روانی ،هوش هیجانی با سلامت ،آزمون هوش هیجانی

مقدمه: نظر به اهمیت نقش هوش هیجانی در بروز اختلال‌های هیجانی و سلامت روانی، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک‌های حل مسأله با سلامت عمومی انجام شد.روش: در این پژوهش که از نوع مقطعی- توصیفی است، آزمون‌های هوش هیجانی (MSEIS)، سبک‌های حل مسأله و سلامت عمومی(GHQ-28) بر روی 69 نفر از دانشجویان سال اول رشته های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز که به روش طبقه‌ای- خوشه‌ای انتخاب شده بودند، در دو نوبت و به‌صورت گروهی اجرا گردیدند. داده‌ها به‌کمک روش‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام تحلیل شدند.یافته‌ها: نتایج نشان داد که هوش هیجانی با سلامت عمومی و دو سبک حل مسألة اعتماد و گرایش، همبستگی مثبت معنی‌دار (001/0p< ) و با دو سبک حل مسألة درماندگی و مهارگری همبستگی منفی معنی‌دار (05/0p< ) دارد. هم‌چنین سه سبک حل مسألة درماندگی، اعتماد و گرایش به‌ترتیب 24% ، 8% و 6% از واریانس سلامت عمومی را پیش‌بینی می‌کنند (001/0p< ). افزون بر آن دو سبک حل مسألة گرایش و اعتماد به‌ترتیب 19% و 10% از واریانس هوش هیجانی را پیش‌بینی می‌کنند (001/0p< ).نتیجه‌گیری: بین هوش هیجانی و سبک‌های حل مسأله با سلامت عمومی رابطه معنی دار وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.