Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه سبک های اسنادی و سلامت روان در دانش آموزان تیزهوش و عادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (9 صفحه - از 173 تا 181)

کلیدواژه ها :

دانش‌آموزان ،تیزهوش ،سلامت روانی ،دانش آموزان ،سبک های اسنادی ،سبک‌های اسنادی

کلید واژه های ماشینی : سلامت روان، دانش‌آموزان تیزهوش و عادی، هوش، دانش‌آموزان، روانی، سلامت روانی دانش‌آموزان تیزهوش، سبک‌های اسنادی و سلامت روان، سبک اسنادی، اسنادی و سلامت روان، سلامت روان در دانش‌آموزان

هدف: این پژوهش با هدف مقایسة سبک‌های اسنادی و سلامت روانی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی و هم‌چنین بررسی روابط موجود میان این متغیرها انجام شده است.روش: این بررسی به روش توصیفی- پس رویدادی انجام شد و آزمودنی‌های پژوهش60 دانش‌آموز تیزهوش (30 دختر و30 پسر که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند) و 60 دانش‌آموز عادی (30 دختر و 30 پسر که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردیدند) بودند. برای گردآوری داده‌ها آزمون هوش ریون، پرسش‌نامه سبک‌های اسنادی (ASQ) و پرسش‌نامه سلامت عمومی GHQ)) به‌کار برده شد. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون، تحلیل واریانس چندمتغیره و تک‌متغیره و آزمون t بهره گرفته شد. یافته‌ها: این بررسی نشان داد که سبک اسنادی درونی - بیرونی در پسران تیزهوش توانایی پیش‌بینی سلامت روان را دارد. دو گروه دختر و پسر در سبک اسنادی درونی - بیرونی و سبک اسنادی کلی و جزیی موقعیت‌های ناخوشایند، و دو گروه عادی و تیزهوش در سبک اسنادی کلی و جزیی موقعیت‌های ناخوشایند تفاوت معنی‌داری داشتند. در بررسی سلامت روان میان دو گروه عادی و تیزهوش در مؤلفة نارساکنش‌وری اجتماعی تفاوت معنی‌داری به‌دست آمد. نتیجه‌گیری: دانش‌آموزان تیزهوش در موقعیت‌های شکست، سبک اسناد کلی و دانش‌آموزان دختر در هنگام شکست، سبک اسناد بیرونی و جزیی داشتند. دانش‌آموزان تیزهوش دارای نارساکنش‌وری اجتماعی بیشتری نسبت به دانش‌آموزان عادی هستند.

خلاصه ماشینی: "سلیگمن (1975) تنش‌های روانی دوران کودکی همانند از دست‌دادن والدین را در شیوة تبیین فرد از رویدادهای 1- Miller 2- Brickman3- Bolen 4- Rothman5- Salvoverg 6- Turvey7- Fishkin 8- Seligman9- pessimistic 10- optimistic11- Fincham 12- Bradury13- Peterson 14- Abramson 15- Teasdale 16- learned helplessness17- Abela 18- Zachary 19- Dua 20- Schwartz21- Kaslow 22- Seeley23- Lewinsohn بعدی و در نتیجه آمادگی او برای ابتلا به افسردگی مؤثر دانست. هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک‌های اسنادی وسلامت روان در میان دانش‌آموزان تیزهوش و عادی و پاسخ به این پرسش‌ها بوده است: 1- سهم هر یک از سبک‌های اسنادی (کلی- جزیی، پایدار- ناپایدار، درونی- بیرونی) در پیش‌بینی سلامت روان تا چه میزان می‌باشد؟ 2- آیا دو گروه عادی و تیزهوش تفاوتی در سبک‌های اسنادی با یکدیگر دارند؟ 3- آیا دو گروه دختر و پسر تفاوتی در سبک‌های اسنادی با یکدیگر دارند؟ 4- آیا دو گروه عادی و تیزهوش تفاوتی در مؤلفه‌های سلامت روانی (علایم روان‌تنی، اضطراب، نارساکنش‌وری اجتماعی و افسردگی) با یکدیگر دارند؟ روش پژوهش حاضر پس رویدادی (علی- مقایسه‌ای) است. S. 118 185/1 پایدارـ ناپایدار (ناخوشایند) 05/0 118 23/2 کلی ـ جزیی (ناخوشایند) مقایسه میانگین گروه‌ها (جدول 1) نشان داد که دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان تیزهوش در موقعیت ناخوشایند سبک اسنادی جزیی‌تری دارند و این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار است (05/0p<). بررسی ارتباط میان مؤلفه‌های اسنادی و سلامت روان 1- Bayer 2- Sylvia3- McHugh 4- Frieze5- Hanusa 6- Herry7- Weiten 8- Gross9- Hallahan 10- Kauffman11- Terman 12- Hann13- Clark به‌لحاظ اهمیت آن از نظر بنیادی و کاربردی مورد توجه بسیاری از روانشناسان، مشاوران و متخصصان بهداشت روانی قرار گرفته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.