Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 31 تا 64)

کلید واژه های ماشینی : ذهنیت فلسفی، خلاقیت، مدیران، میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه، ذهن، ذهنیت فلسفی و خلاقیت، خلاقیت مدیران مدارس متوسطهء شهر، میزان خلاقیت مدیران، ذهنیت فلسف، مدارس

هدف پژوهش حاضر"بررسی رابطهء بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت مدیران مدارس متوسطهء شهر اصفهان‌"بود. سؤال‌های تحقیق با در نظر گرفتن ابعاد سه‌گانهء ذهنیت‌ فلسف یعنی جامعیت،تعمق و انعطاف‌پذیری و خلاقیت‌ مدیران و با توجه به متغیرهایی همچون جنسیت،سن، مدرک تحصیلی،رشتهء تحصیلی،سابقهء خدمت و نوع‌ مدرسهء غیرانتفاعی و دولتی،مطرح و بررسی شد. روش تحقیق مورد استفاده،روش توصیفی از نوع همبستگی‌ بود.جامعهء آماری شامل 343 نفر از مدیران کلیهء مدارس‌ متوسطهء شهر اصفهان در سال تحصیلی 82-81 بود که در نهایت با استفاده از روش نمونه‌گیری نظام‌دار تصادفی‌ متناسب با حجم،تعداد 90 مدیر انتخاب گردید.ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل یک پرسش‌نامهء ذهنیت فلسفی با 30 گویه و یک پرسش‌نامهء خلاقیت با 30 گویه بود که ضریب پایانی با استفاده از فرمول‌ کرونباخ 73/0 برای پرسش‌نامهء ذهنیت فلسفی و 77/0 برای پرسش‌نامهء خلاقیت به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی(فراوانی،درصد،میانگین و انحراف معیار)و استنباطی(ضریب همبستگی،آزمون t مستقل،تحلیل واریانس‌ یک‌طرفه و رگرسیون چند متغیره)صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت مدیران رابطه مثبتی‌ وجود دارد.همچنین بین هر یک از ابعاد ذهنیت فلسفی با خلاقیت رابطه دیده‌ می‌شود.بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن و خلاقیت مدیران با توجه به ویژگی‌هایی‌ مانند سن،خدمت،مدرک تحصیلی،رشتهء تحصیلی و نوع مدرسهء دولتی و غیرانتفاعی‌ تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید،اما بین ویژگی جنسیت و خلاقیت مدیران تفاوت‌ معنی‌دار دیده شد؛به این صورت که خلاقیت در مدیران زن بیش‌تر از مدیران مرد بود.

خلاصه ماشینی:

"اسمیت(1370)برای ذهن فلسفی سه بعد و برای هر بعد چهار نشانه یا خصوصیت به شرح ذیل قائل شده است: الف):جامعیت‌1:نشانه‌های این بعد آن است که فرد(1)موارد خاص را در یک زمینهء وسیع باهم مرتبط می‌سازد و به عبارت دیگر،سعی می‌کند تصویر بزرگی را ببیند،(2)در برخورد با مسائل رابطهء آن‌ها را با هدف‌های‌ اساسی یا ایده‌آل‌ها و آرمان‌هایی که تحقق آن‌ها در آینده امکان دارد در نظر می‌ گیرد؛(3)برای ارایهء نظریات قابل تعمیم تلاش می‌نماید اما چنین نظریاتی را از مطالعهء همهء جزئیات و جمع‌آوری خصوصیات مشترک آن‌هااستخراج نمی‌کند، بلکه از طریق بررسی و تحلیل چند مورد یک قاعدهء کلی به دست می‌آورد تا به‌ طور وسیع همهء جنبه‌های این امور را تبیین نماید؛(4)در مقابل عقاید و افکار مختلف سعهء صدر نشان می‌دهد. 4)آیا بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران براساس مدرک تحصیلی آنها تفاوت‌ وجود دارد؟ ملاحظه شد t مشاهده شده در سطح 01/0(به تصویر صفحه مراجعه شود)؟؟؟ p معنی‌دار نبوده و بین‌ میانگین نمرات ذهنیت فلسفی و ابعاد آن برحسب مدرک تحصیلی مدیران‌ تفاوت معنی‌داری مشاهده نشده است. 5)آیا بین ذهنیت و میزان خلاقیت مدیران براساس رشتهء تحصیلی آنها تفاوت‌ وجود دارد؟ ملاحظه شد که f مشاهده شده در ذهنیت فلسفی و ابعاد آن در سطح‌ 01/0(به تصویر صفحه مراجعه شود)؟؟؟ p معنی‌دار نبوده است. 6)آیا بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران براساس نوع واحد آموزشی آنها تفاوت وجود دارد؟ ملاحظه شد که t مشاهده شده در سطح 01/0(به تصویر صفحه مراجعه شود)؟؟؟ p معنی‌دار نبوده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.