Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 31 تا 64)

کلید واژه های ماشینی : ذهنیت فلسفی، خلاقیت، مدیران، میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه، ذهن، ذهنیت فلسفی و خلاقیت، خلاقیت مدیران مدارس متوسطهء شهر، میزان خلاقیت مدیران، ذهنیت فلسف، مدارس، خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر، مدیران مدارس متوسطهء شهر اصفهان، مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان، ضریب همبستگی، تعمق، پژوهش، میزان خلاقیت مدیران رابطه وجود، بررسی رابطهء ذهنیت فلسفی مدیران، ابعاد ذهنیت فلسفی با خلاقیت، ذهنیت فلسفی با خلاقیت رابطه، جامعیت، رابطه، سن، ابعاد ذهنیت فلسفی، ذهنیت فلسفی مدیران، ذهنیت فلسفی و ابعاد، ذهن فلسفی، خلاقیت مدیران براساس ویژگی‌های دموگرافیک، مدیریت، تفکر

هدف پژوهش حاضر"بررسی رابطهء بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت مدیران مدارس متوسطهء شهر اصفهان‌"بود. سؤال‌های تحقیق با در نظر گرفتن ابعاد سه‌گانهء ذهنیت‌ فلسف یعنی جامعیت،تعمق و انعطاف‌پذیری و خلاقیت‌ مدیران و با توجه به متغیرهایی همچون جنسیت،سن، مدرک تحصیلی،رشتهء تحصیلی،سابقهء خدمت و نوع‌ مدرسهء غیرانتفاعی و دولتی،مطرح و بررسی شد. روش تحقیق مورد استفاده،روش توصیفی از نوع همبستگی‌ بود.جامعهء آماری شامل 343 نفر از مدیران کلیهء مدارس‌ متوسطهء شهر اصفهان در سال تحصیلی 82-81 بود که در نهایت با استفاده از روش نمونه‌گیری نظام‌دار تصادفی‌ متناسب با حجم،تعداد 90 مدیر انتخاب گردید.ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل یک پرسش‌نامهء ذهنیت فلسفی با 30 گویه و یک پرسش‌نامهء خلاقیت با 30 گویه بود که ضریب پایانی با استفاده از فرمول‌ کرونباخ 73/0 برای پرسش‌نامهء ذهنیت فلسفی و 77/0 برای پرسش‌نامهء خلاقیت به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی(فراوانی،درصد،میانگین و انحراف معیار)و استنباطی(ضریب همبستگی،آزمون t مستقل،تحلیل واریانس‌ یک‌طرفه و رگرسیون چند متغیره)صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت مدیران رابطه مثبتی‌ وجود دارد.همچنین بین هر یک از ابعاد ذهنیت فلسفی با خلاقیت رابطه دیده‌ می‌شود.بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن و خلاقیت مدیران با توجه به ویژگی‌هایی‌ مانند سن،خدمت،مدرک تحصیلی،رشتهء تحصیلی و نوع مدرسهء دولتی و غیرانتفاعی‌ تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید،اما بین ویژگی جنسیت و خلاقیت مدیران تفاوت‌ معنی‌دار دیده شد؛به این صورت که خلاقیت در مدیران زن بیش‌تر از مدیران مرد بود.

خلاصه ماشینی: "اسمیت(1370)برای ذهن فلسفی سه بعد و برای هر بعد چهار نشانه یا خصوصیت به شرح ذیل قائل شده است: الف):جامعیت‌1:نشانه‌های این بعد آن است که فرد(1)موارد خاص را در یک زمینهء وسیع باهم مرتبط می‌سازد و به عبارت دیگر،سعی می‌کند تصویر بزرگی را ببیند،(2)در برخورد با مسائل رابطهء آن‌ها را با هدف‌های‌ اساسی یا ایده‌آل‌ها و آرمان‌هایی که تحقق آن‌ها در آینده امکان دارد در نظر می‌ گیرد؛(3)برای ارایهء نظریات قابل تعمیم تلاش می‌نماید اما چنین نظریاتی را از مطالعهء همهء جزئیات و جمع‌آوری خصوصیات مشترک آن‌هااستخراج نمی‌کند، بلکه از طریق بررسی و تحلیل چند مورد یک قاعدهء کلی به دست می‌آورد تا به‌ طور وسیع همهء جنبه‌های این امور را تبیین نماید؛(4)در مقابل عقاید و افکار مختلف سعهء صدر نشان می‌دهد. 4)آیا بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران براساس مدرک تحصیلی آنها تفاوت‌ وجود دارد؟ ملاحظه شد t مشاهده شده در سطح 01/0(به تصویر صفحه مراجعه شود)؟؟؟ p معنی‌دار نبوده و بین‌ میانگین نمرات ذهنیت فلسفی و ابعاد آن برحسب مدرک تحصیلی مدیران‌ تفاوت معنی‌داری مشاهده نشده است. 5)آیا بین ذهنیت و میزان خلاقیت مدیران براساس رشتهء تحصیلی آنها تفاوت‌ وجود دارد؟ ملاحظه شد که f مشاهده شده در ذهنیت فلسفی و ابعاد آن در سطح‌ 01/0(به تصویر صفحه مراجعه شود)؟؟؟ p معنی‌دار نبوده است. 6)آیا بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران براساس نوع واحد آموزشی آنها تفاوت وجود دارد؟ ملاحظه شد که t مشاهده شده در سطح 01/0(به تصویر صفحه مراجعه شود)؟؟؟ p معنی‌دار نبوده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.