Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی راه های انطباق رفتار مدیران آموزشی با معیارهای اخلاق اسلامی

نویسنده: ؛

پاييز 1381 - شماره 32 (18 صفحه - از 69 تا 86)

کلیدواژه ها : مدیران آموزشی ،راه‌های انطباق رفتار ،معیارهای اخلاقاسلامی ،رفتار مدیران آموزشی

کلید واژه های ماشینی : انطباق رفتار مدیران آموزشی ،مدیران آموزشی ،رفتار مدیران آموزشی ،سیستم ارزش‌یابی در انطباق ،ارزش‌یابی در انطباق رفتار ،معیارهای اخلاق اسلامی ،خصوص تأثیر عوامل چهارگانه ،عوامل چهارگانه در انطباق ،انطباق رفتار ،تأثیر عوامل چهارگانه ،استادان در خصوص تأثیر ،تأثیر عوامل چهارگانه‌ی آموزشی ،انگیزشی ،میانگین نمره‌ی نظرهای استادان مرد ،میانگین نمره‌ی نظرهای استادان زن ،خصوص تأثیر عوامل آموزشی ،میانگین نمره‌ی نظرهای استادان ،معیارهای اخلاق اسلامی مؤثر ،سیستم ارزش‌یابی ،اخلاق اسلامی ،خصوص تأثیر عوامل ،سابقه‌ی تدریس ،چهارگانه ،نظرهای استادان ،استادان حوزه و دانشگاه ،عوامل چهارگانه ،تفاوت معنادار وجود ،استادان مرد و زن دانشگاه ،نظرهای استادان حوزه ،سابقه‌ی مدیریتی

موضوع پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل چهارگانه‌ی آموزشی، انگیزشی، فرهنگی و سیستم ارزشیابی در انطباق رفتار مدیران آموزشی با معیارهای اخلاق اسلامی از دیدگاه استادان حوزه و دانشگاه است. نظرهای استادان حوزه و دانشگاه بر حسب متغیرهای تعدیل‌کننده‌ی: جنس، سن، سابقه‌ی تدریس، محل تدریس، سابقه‌ی مدیریتی و رشته‌ی تحصیلی مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی استادان دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه‌ی چهار کشور و کلیه‌ی استادان حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان تشکیل می‌دهند. برای انتخاب استادان دانشگاه از روش نمونه‌گیری تک‌مرحله‌ای استفاده شد که نهایتا 233 نفر در دست‌رس قرار گرفتند. در انتخاب استادان حوزه از طریق مشورت با مدیریت حوزه‌ی علمیه، 80 تن از استادان با تجربه برگزیده شدند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته بود که با نظر متخصصان و استادان، روایی آن تأمین گردید. بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار پرسش‌نامه برابر 9078/0=ò به دست آمده است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بنابر معنادار بودن tمحاسبه شده در جدول در سطح 01/0P>، از نظر استادان حوزه و دانشگاه عوامل چهارگانه‌ی یاد شده (آموزشی، انگیزشی، فرهنگی و سیستم ارزشیابی) در انطباق رفتار مدیران آموزشی با معیارهای اخلاق اسلامی مؤثراند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.