Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقدماتی شاخص های روان سنجی پرسشنامه ی پرخاشگری باس - پری

نویسنده: ؛

زمستان 1385 - شماره 49 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 135 تا 152)

کلید واژه های ماشینی : فرم فارسی پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری باس ،فرم فارسی پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری ،پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری باس ،پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری ،آسیب روانی عمومی ،مقیاس آسیب روانی عمومی ،باس ،پرخاشگری باس و پری ،عاملی پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری باس ،عاملی فرم فارسی پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری ،پرخاشگری باس ،پرخاشگری جسمانی ،پرخاشگری کلامی ،تحلیل عامل پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری ،رفتار پرخاشگرانه ،ضریب همبستگی ،باس و پری ،عامل پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری ،عوامل پرخاشگری جسمانی ،جسمانی ،عوامل پرخاشگری ،خصومت ،تحلیل عوامل ،کل پرسش‌نامه ،ضریب همبستگی زیر مقیاس ،کلامی ،باس و ،اعتبار پرسش‌نامه‌ی ،معنادار ،نتایج پژوهش‌های

هدف از این پژوهش، ارزیابی ویژگی های روان سنجی فرم فارسی پرسش نامه پرخاشگری باس و پری (AQ)،‌ بوده است. بدین منظور، یک گروه نمونه 209 نفری از دانشجویان دانشگاه شیراز به طور تصادفی انتخاب شد. تمام آزمودنی ها به فرم فارسی پرسش نامه پرخاشگری و مقیاس آسیب روانی عمومی (فرم کوتاه SCL-90-R) پاسخ دادند. اعتبار پرسش نامه های پرخاشگری از راه سه روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی و تنصیف مورد تحلیل قرار گرفت که به ترتیب، ضرایب 0.78, 0.89 و 0.73 به دست آمد. روایی این پرسش نامه نیز، از راه شاخص های روایی همگرا، همزمان و تحلیل عوامل مورد بررسی قرار گرفت. روایی همگرای پرسش نامه پرخاشگری با محاسبه ضریب همبستگی زیر مقیاس های این پرسش نامه با یکدیگر و با کل پرسش نامه، تایید شد که این ضرایب میان 0.37 تا 0.78 متغیر و معنادار بودند (p<0.001). روایی همزمان نیز با به کارگیری مقیاس آسیب روانی عمومی، برآورد شد که ضریب همبستگی (0.34) میان پرسش نامه پرخاشگری و آسیب روانی عمومی معنادار بود (p<0.01). نتایج تحلیل عوامل با استفاده از روش های مولفه های اصلی و چرخش واریماکس، نشان داد که این پرسش نامه، از چهار عامل خصومت، پرخاشگری جسمانی، پرخاشگری کلامی و خشم تشکیل شده است. این عوامل، بیشتر از 46 درصد واریانس کل را تبیین می کنند. دیگر نتیجه پژوهش، گویای وجود تفاوت میان پسران و دختران از نظر هر یک از عوامل پرخاشگری بوده است. اما این تفاوت فقط در عوامل پرخاشگری جسمانی و خشم معنادار بوده است (p<0.01). نتیجه نهایی این که، فرم فارسی پرسش نامه پرخاشگری، می تواند در موقعیت های پژوهش آزمایشگاهی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.