Skip to main content
فهرست مقالات

دلایل بی میلی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس، به استفاده از ارزش های بازار، در ارزش گذاری سرمایه گذاری های خارجی

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1386 - شماره 50 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (18 صفحه - از 57 تا 74)

کلیدواژه ها : سرمایه گذاری های جاری ،ارزش های بازار ،بهای تمای شده تاریخی ،شرکت های سرمایه گذاری

کلید واژه های ماشینی : عدم قابلیت اتکای ارزش‌های بازار ،ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های جاری ،ارزش‌های بازار ،عدم قابلیت اتکای سود ،تغییر در انتظارات سهام‌داران ،ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های ،قابلیت اتکای ارزش‌های بازار ،بازار در ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های ،ارزش‌های بازار در ارزش‌گذاری ،عدم به‌کارگیری ارزش‌های بازار ،قابلیت اتکای ارزش‌ها ،استفاده از ارزش‌های بازار ،دلایلی بی‌میلی شرکت‌های ،سرمایه‌گذاری‌های جاری ،جاری ،اتکای سود و زیان‌های ،سود و زیان‌های ،قابلیت اتکای ارزش‌های تاریخی ،اتکای ارزش‌های بازار ،به‌کارگیری ارزش‌های بازار ،ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری ،استفاده از ارزش ،اتکای سود و زیان‌های تحقق ،آزمون فرضیه‌ها ،فرضیه‌های پژوهش ،انتظارات سهام‌داران ،فرضیه‌های پژوهش با استفاده ،فرضیه‌ی فرعی ،اتکای ارزش‌ها ،آزمون‌های آماری

هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل بی میلی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس، به استفاده از ارزش های بازار، برای ارزش گذاری سرمایه گذاری های جاری می باشد. بدین منظور، با استفاده از متون و ادبیات حسابداری، عوامل موثر بر استفاده از ارزش های بازار، شناسایی گردید که در فرآیند تهیه پرسشنامه مبنای طراحی پرسش ها قرار گرفت. بر این اساس، فرضیه های پژوهش، در قالب 8 فرضیه مطرح شد. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش از راه پرسشنامه، کتبی جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از سه گروه مدیران مالی، 27 نفر و کارشناسان مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده بورس، 27 نفر و مدیران حسابرسی، 30 نفر نمونه آماری پژوهش همان جامعه آماری پژوهش می باشد. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پژوهش از نرم افزار Spss استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون t-student در سطح معنی داری 5% مورد آزمون قرار گرفت. سپس برای بررسی میزان اختلاف یا توافق نظر میان گروه های پاسخ دهنده، از آزمون Kruscal-Wallis و تحلیل آماری Chi_Square در سطح معنی داری 5% استفاده گردید. برای بررسی میزان همبستگی میان پرسش ها نیز، از ضریب همبستگی اسپیرمن، در سطوح معنی داری 5% و 1% استفاده شد. پس از بررسی و تحلیل همه آزمون ها نهایتا به این نتیجه رسید که دلایل بی میلی شرکت ها به استفاده از ارزش های بازار، در ارزش گذاری سرمایه گذاری های جاری خود، عبارت است از: اثرات مالیاتی، تغییر در انتظارات سهام داران، عدم قابلیت اتکای سود و زیان تحقق نیافته ناشی از تغییرات ارزش سرمایه گذاری های جاری، و عدم قابلیت اتکای ارزش های بازار.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.