Skip to main content
فهرست مقالات

زیبایی شناسی نوین

نویسنده:

(3 صفحه - از 24 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : نشانه ،زیبایی‌شناسی ،هنری ،تحلیل ساختاری نشانه‌های زیبایی‌شناسی هنر ،زیبا ،نشانه‌شناسی ،چشم‌انداز نشانه‌شناسی هنر و زیبایی‌شناسی ،تحلیل ساختار زیبایی‌شناسی نشانه‌ها ،مکتب پراگ ،چشم‌انداز ،زیبایی‌شناسی نوین ،مکتب نشانه‌شناسی پراگ و درک ،ساختار ،هویت ،نقش زیبایی‌شناسی نشانه ،مکتب ،پرسش ،نظریه ،وجه ،تجزیه و تحلیل‌های مکتب پراگ ،نقش زیبایی‌شناسی ،تکیه ،مطالعات زیبایی‌شناسی بر نشانه‌شناسی ،مطالعات ،نقش ،زیبایی‌شناسی مربوط به‌آن ،ارجاعی ،آثار ،زیبایی‌شناسی از دیدگاه نشانه‌شناسی ،توجه به نقش زیبایی‌شناسی

خلاصه ماشینی:

"با طرح موضوع این دیدگاه نشانه شناسی، سه پرسش پایه‌ای باید پاسخ داده شود: 1-آیا آثار هنری و به ویژه ادبیات پیوسته و به گونه‌ای ضروری، می‌توانند به عنوان نشانه‌ها ) Signs( به شمار آیند؟ 2-اگر آثار هنری و ادبی بویژه آثار نمایشی و اجرایی درواقع به عنوان «نشانه» به شمار آیند، درمعیارهای دقیق‌نشانه‌شناسی، می‌توانیم آثار را گروه یا طبقه مشخصی از نشانه‌ها درنظر آوریم؟ (طبقه‌بندی نشانه‌ها) 3- اگر ما هنر را بخشی در زمینه نشانه به شمار آوریم، این تلقی چه تأثیری در نظریه‌های پایه‌ای نشانه‌شناسی، پدید خواهدآورد؟ 1- درباره پرسش نخست باید یادآورشویم که در سنت فلسفه «کانتی» هنرها که با اشیاء دیگر بوجود می‌آیند نباید تنها به عنوان نمود، تظاهر یا نمایش، تنزل یابند!"

صفحه:
از 24 تا 26