Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه نقص ادراک بینایی با اختلال خواندن در دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهر کرمان

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 81 تا 100)

کلیدواژه ها :

نقص ادراک بینایی ،اختلال خواندن-آزمون فراستیگ

کلید واژه های ماشینی : بررسی رابطه نقص ادراک بینایی، اختلال خواندن، ادراک بینایی با اختلال خواندن، نقص ادراک بینایی با اختلال، ادراک بینایی، آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ، اختلال خواندن در دانش‌آموزان پایه، اختلال خواندن رابطه، نقص در ادراک بینایی، دانش‌آموزان

زمینه و ادراک موقعیت در فضا با اختلال خواندن رابطه وجود دارد،اما بین هماهنگی چشم و دست و ادراک ثبات شکل و روابط فضایی با اختلال خواندن رابطه معناداری وجود ندارد.همچنین نقص در ادراک بینایی و وجوه آن در دختران بیشتر از پسران منجر به اختلال خواندن می‌شود.ادراک بینایی به معنای تعبیر و تفسیر محرک‌های حسی دریافت شده توسط سیستم بینایی است و یکی از فرایندهای اساسی مغز است که نقش بسیار مهمی در کسب توانایی خواندن ایفا می‌کند.به‌ منظور پژوهش در خصوص رابطه‌ی بین اختلال خواندن و نقص در ادراک بینایی دانش‌آموزان،120 آزمودنی از بین پایه‌های اول و دوم ابتدایی در هر دو جنس دختر و پسر به روش خوشه‌ای انتخاب‌ شد.جهت انتخاب این گروه از چک لیست اختلال خواندن که در اختیار معلم قرار داده شده و سیاه‌ ی غیر رسمی خواندن که توسط پژوهشگر اجرا،استفاده گردید.پس از اجرای آزمون هوش به‌ منظور اطمینان از هوش طبیعی دانش‌آموزان،آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ اجرا گردید.این‌ آزمون دارای 5 خرده‌آزمون است که مهارت‌های جزئی ادراک بینایی،از جمله مهارت‌های هماهنگی چشم‌ و دست،ادراک متن از زمینه،ادراک ثبات شکل،ادراک وضعیت در فضا و درک روابط فضایی را می‌ سنجد.هفت سؤال در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که بین اختلال خواندن و نقص در ادراک بینایی رابطه معنادار وجود دارد.همچنین بین خرده‌آزمون مهارت‌های ادراک متن از

خلاصه ماشینی:

"با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی و حجم نمونه، P مقدار محاسبه شده در هر دو آزمون کمتر از سطح معنی‌دار ?-%5 نیست،لذا در این سطح فرض‌ H0 رد نمی‌شود،این بدان معنی است که بین نمره هماهنگی چشم و دست و تعداد غلطهای خواندن‌ رابطه منفی معنی‌داری وجود ندارد. با در نظر گرفتن ضرایب‌ همبستگی و حجم نمونه، -P مقدار محاسبه شده در هر دو آزمون کمتر از سطح معنی‌دار ?-%5 نیست،لذا در این سطح فرضیه‌ H0 رد نمی‌شود و این بدان معنی است که بین نمره ادراک روابط بینایی‌ و تعداد غلطهای خواندن رابطه منفی معنی‌داری وجود ندارد. در دانش‌آموزان دختر با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی، -P مقدار محاسبه شده در هر دو آزمون کمتر از سطح معنی‌دار ?-0,05 است،لذا در این سطح فرض‌ H0 رد می‌شود و این بدان معنی‌ است که در دانش‌آموزان دختر بین نمره ادراک بینایی و تعداد غلطهای خواندن رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. اما در دانش‌آموزان پسر با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی، -P مقدار محاسبه شده در هر دو آزمون کمتر از سطح معنی‌داری‌ ?-%5 نیست،لذا در این سطح فرض‌ H0 رد نمی‌شود این بدان‌ معنی است که در دانش‌آموزان پسر بین نمره ادراک بینایی و تعداد غلطهای خواندن رابطه منفی معنی‌ دار وجود ندارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری: در این پژوهش فرضیه اول عبارت بود از:بین اختلال خواندن و نقص ادراک بینایی رابطه وجود دارد، مورد تأیید قرار گرفت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.