Skip to main content
فهرست مقالات

کتاب شناسی توصیفی نگارش و ویرایش

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1384 - شماره 23 و 24 (36 صفحه - از 395 تا 430)

کلیدواژه ها : کتاب ،دستور ،کتاب‌شناسی ،مقاله ،نوشتن ،ویرایش ،درست نویسی ،شیوانویسی ،اجزای کتاب ،شیوه نامه

کلید واژه های ماشینی : نویسندگی ،نوشتن ،زبان فارسی ،نگارش و ویرایش ،خط فارسی ،شیوه نگارش ،دستور زبان فارسی ،نوشته‌ها ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،شیوه خط فارسی ،نگارش فارسی ،زبان و ادب فارسی ،هنر نویسندگی ،آیین نگارش ،دستور زبان ،کلمات فارسی ،متن درسی ،شیوه خط ،رسم‌الخط فارسی ،فصل سوم کتاب ،فن نویسندگی ،فن نگارش ،شعر فارسی ،فصل نخست ،بخش دوم کتاب ،فصل دوم کتاب ،بخش سوم ،بخش نخست ،نگارش بیان ،ادبیات فارسی

فهرست توصیفی ـ گزارشی حاضر، بیست‌ودو نسخه از مهم‌ترین یا رایج‌ترین درسنامه‌های ادبی و تحقیقی را می‌شناساند. در انتخاب آثار به چند نکته توجه شده است: نخست آنکه مطالعه آنها برای طلاب علوم دینی و محققان حوزوی مفید بوده، قلم آنان را در تألیفات علمی قوت بخشد. دیگر آنکه جامع و آسان‌یاب باشد. گمان نگارنده آن است که مطالعه هیچ‌یک از این آثار، ما را از مطالعه آثار مشابه آن بی‌نیاز نمی‌کند. بدین رو باید ضمن گزینش بهترین آنها، هماره به سایر آثار مشابه سرزد و هر از گاه یکی از آنها را به مطالعه گرفت. در گزارش و معرفی آثار، سعی بر آن بوده است که نخست مهم‌ترین دغدغه‌ها و انگیزه‌های تألیف اثر در یک بند مجزا نقل شود. سپس گزیده‌ای نمایه‌وار از اهم مطالب کتاب فهرست گردد. جای این تأکید هست که مطالعه این‌گونه آثار بر هر نویسنده‌ای که در اندیشه بهینه سازی آثار و تألیفات خود است، لازم و اجتناب‌ناپذیر است.

صفحه:
از 395 تا 430