Skip to main content

هنجاریابی مقیاس رفتاری سازشی لمبرت در دانش آموزان استثنایی 13-10 ساله پسر و دختر اصفهان

موضوع این پژوهش، هنجاریابی مقیاس رفتار سازشی لمبرت به عنوان ملاکی برای تشخیص عقب ماندگی ذهنی دانش‌آموزان استثنایی 10 تا 13 ساله اصفهان است.حجم جامعه آمای 584 نفر و نمونه آماری 300 نفر است (150 پسر و 150 دختر)که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند.این پژوهش به سؤالاتی که در مورد میزان پایایی پرسشنامه رفتار سازشی لمبرت، ضریب روایی محتوایی لاشه، نقاط درصدی، رتبه درصدی، نمرات‌ T ، نمرات نه بخشی و عوامل پرسشنامه لمبرت پاسخ می‌دهد.به منظور بررسی روایی و پایایی پرسشها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.نتایج نشان داد که ضرایب پایایی خرده مقیاس‌های رفتار سازشی بجز مقیاس رفتارهای نامناسب اجتماعی در حد مطلوب بود.ضریب پایایی کل مقیاس در دختران برابر با 80% و در پسران برابر با 86% بود.در مرحله بعدی سؤالهایی که باید حذف شود مشخص شد، اما همبستگی نمره سؤالهایی که با کل نمره در هر حیطه کمتر از 3/0 ملاک ضریب پایایی آلفا پس از حذف سؤال بود، در محاسبات منظور نشد.روایی محتوایی با استفاده از روش روایی محتوایی لاشه محاسبه شد که دامنه ضریب روایی محتوایی در حیطه‌های مختلف از 33/0 تا 90/0 با میانگین 54/0 بود که بر اساس ملاک روایی محتوایی لاشه بیانگر روایی ساختار ماده‌های مقیاس می‌باشد.به منظور انجام تحلیل عامل، مقیاس رفتار سازشی با شیوه تحلیل مؤلفه‌های اصلی از نوع واریماکس مورد تحلیل قرار گرفت و در نتیجه دو عامل شناسایی شد. عامل اول رفتارهای ناسازگار، عامل دوم رفتارهای عادتی و یکنواخت نامیده شد.بر مبنای یافته‌ها نتیجه‌گیری می‌شود که این مقیاس از روایی و پایایی نسبتا خوبی برخوردار است و می‌تواند ابزاری سودمند برای ارزیابی رفتار سازشی دانش‌آموزان دبستانهای استثنایی باشد.

کلیدواژه ها : هنجاریابی ،مقیاس رفتار سازشی لمبرت ،عقب ماندگی ذهنی

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.