Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه هوش عاطفی با رهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارائه الگو

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 201 تا 216)

کلیدواژه ها : تعارض ،راهبردهای مدیریت تعارض ،هوش عاطفی ـ

کلید واژه های ماشینی : هوش عاطفی، مدیران، راهبردهای مدیریت تعارض، راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران، هوش عاطفی با رهبردهای مدیریت، مدیریت تعارض در مدیران آموزشی، هوش عاطفی و انتخاب، مدیران آموزشی و اجرایی، انتخاب راه‌برد کنترل همبستگی، هوش عاطفی با راهبردهای مدیریت، همبستگی، انتخاب راهبردهای مدیریت تعارض تفاوت، تربیت‌بدنی دانشگاه‌های کشور، راهبردهای مدیریت تعارض رابینز، راهبردهای مدیریت تعارض تفاوت معنی‌داری، هوش عاطفی و راه‌برد، رهبردهای مدیریت تعارض، راهبردهای مدیریت تعارض همبستگی معنی‌داری، انتخاب راه‌برد کنترل، انتخاب راه‌برد راه‌حل گرایی همبستگی، سابقهء خدمت با هوش عاطفی، راه‌برد عدم مقابله، میزان هوش عاطفی، مدیریت تعارض در سطح آلفا، مدیریت تعارض تفاوت معنی‌داری مشاهده، انتخاب راه‌برد، هوش عاطفی مدیران و انتخاب، مدیریت تعارض همبستگی معنی‌داری مشاهده، دانشگاه، اجرایی دانشکده‌های تربیت‌بدنی

هدف از تحقیق حاضر توصیف هوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و اجرایی دانشکدة و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور, تعیین رابطة بین آنها و مقایسة این متغیرها در بین آزمودنی ها و ارائة الگو بود. اطلاعات لازم به وسیلة پرسشنامه های هوش عاطفی شرینگ, پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز و پرسشنامه محقق ساخته مشخصات فردی مدیران گردآوری شد. نتایج پژوهش نشان داد بین هوش عاطفی و انتخاب راهبرد کنترل همبستگی معنی دار منفی وجود دارد (4439/0 - = r, 0001/0P<). بین هوش عاطفی و انتخاب راهبرد راه حل گرایی همبستگی معنی دار مثبت مشاهده شد (4258/0=r,0001/0P<). بین هوش عاطفی و راهبرد عدم مقابله هیچ گونه همبستگی مشاهده نشد. بین مدیران با مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با دکترا و مدیران آموزشی با اجرایی از نظر میزان هوش عاطفی و انتخاب راهبردهای مدیریت تعارض تفاوت معنی داری مشاهده نشد

خلاصه ماشینی: "حرکت-تابستان 1386 شمارهء 32-ص ص:216-201 تاریخ دریافت:26/02/85 تاریخ تصویب:25/07/85 HARAKAT No. 32,Summer 2007 رابطهء هوش عاطفی با راهبردی مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی‌ دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور و ارائهء الگو The Relationship Between Emotional Intelligence and Conflict Management Strategies In Educational and Conflict Management Strategies In Educational and Executive Mangers of Physical Education Colleges in Iran a Developing Model حسین فهیم دوین دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی دکتر علی محمد امیرتاش دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی دکتر یوسف کریمی استاد دانشگاه علامه طباطبایی دکتر فریده هادوی استادیار دانشگاه تربیت معلمچکیده:هدف از تحقیق حاضر توصیف هوش‌ عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و اجرایی دانشکدهء و گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های‌ کشور،تعیین رابطهء بین آنها و مقایسهء این متغیرها در بین‌ آزمودنی‌ها و ارائهء الگو بود. (1)- Mayer and Salovey (2)- Barsade افزالور1(2002)در زمینهء ارتباط هوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض در هفت‌ کشور مختلف به این نتیجه رسید که بین هوش عاطفی و راهبرد راه‌حل‌گرایی رابطهء معنی‌دار مثبت و با راهبرد کنترل و عدم مقابله رابطهء معنی‌دار منفی وجود دارد. جدول 3-نتایج آماری ارتباط بین سه و سابقهء خدمت با هوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض‌ در مدیران مورد بررسی (به تصویر صفحه مراجعه شود) برای مقایسهء میانگین‌های دو جامعه(مدیران با مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با دکتری)از آزمون تفاوت میانگین‌ها(آزمون t )استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد بین مدیران با مدرک تحصیلی‌ کارشناسی و کارشناسی ارشد با دکترا از نظر هوش عاطفی و انتخاب راهبرد مناسب در مدیریت تعارض تفاوت معنی‌داری وجود ندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.