Skip to main content
فهرست مقالات

خدا در آینه اسماء و صفات

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : خدا، آینه اسماء و صفات، حق، اسماء و صفات حق، قاضی سعید قمی، ذات، اسم اعظم، معرفت، کتاب، همۀ اسماء و صفات حق، حقیقت اسما و صفات الهی، علم، خداوند، عقیدۀ غزالی دربارۀ اسماء، نه اسم، تعالی، غزالی، کمال، آینۀ اسماء و صفاترضا بهرامی، انسان، کتاب اسماء و صفات حق، نقد، علم حق تبارک و تعالی، آدم، سخن، حقیقت، اسمای الهی، مظهر همۀ اسماء و صفات، نظریه، اسم اعظم خدا

خلاصه ماشینی: "در فصل نخست،نویسنده عقیدۀ خود را دربارۀ اسمایی کهخداوند به آدم آموخت(علم آدم الاسماء کلها)10ذکر می‌کند وتصریح دارد که این اسماء همان اسمای الهی است و چونانسان مظهر کامل صفات حق است می‌تواند آینه‌وار همۀ آنهارا منعکس کند. نویسنده نیز مانند همۀ کسانی که در این‌باره قلم زده‌اند،بر اینعقیده است که قول به اشتراک لفظی،غلتیدن در ورطۀ«تعطیل»است و تنها فرض معقول را قول به اشتراک معنویمی‌داند؛وی می‌گوید:«بر اساس آنچه ذکر شد،تنها فرضمعقول که می‌توان آن را پذیرفت این است که بگوییم،اطلاقاسم عالم در مورد حق تعالی،همان معنایی را افاده می‌کند که ازاطلاق این کلمه در مورد انسان مفهوم می‌گردد؛تنها تفاوتی کهدر اینجا وجود دارد،تفاوت در شدت و ضعف است... صاحب گلشن راز،در بیتی لطیف این حقیقت را که جهان،سراسر آینه‌ای است در برابر حضرت حق چنین بیان می‌کند: {Sجهان را سر ته سر آینه‌ای دان#به هر یک ذره‌ای صد مهر تابانS}سپس شرح عالمانۀ شیخ محمد لاهیجی(صاحب مفاتیحالاعجاز فی شرح گلشن راز)را ضمیمۀ سخن خود می‌کند: «بدان که عالم من حیث المجموع،مثال آینه‌ای است که حق بهتمامت وجود اسمایی به تفصیل در آن نموده و هر ذره‌ای از اینعالم باز آینه‌ای است که حق به یک وجهی از آن وجوه اسماییدر آن منعکس شده است؛چون که هر ذره صورت اسمی استاز اسمای الهیه که وجه آن اسم در آن صورت،ظاهر شده و مقرراست که هر اسمی از اسمای جزئیه یا کلیه به جمیع اسماءمتصف است؛زیرا که همۀ اسماء به ذات احدیت متحدند و ازیکدیگر به خصوصیات صفات و نسب،ممتاز می‌شوند»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.